HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
obniżone normę czasu pracy opieka nad dzieckiem siła wyższa

Obniżone normy czasy pracy a wymiar godzin zwolnień od pracy

Wymiar godzin zwolnienia tytułem działania siły wyższej i opieki nad dzieckiem do 14 lat a obniżone normy czasu pracy pracownika

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 4.4.2023 r. poz. 641).
Data obowiązywania od 
26 kwietnia 2023 r.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/641

Od 26 kwietnia 2023 r. do przepisów kodeksu pracy
1)
dodano nowy artykuł 1481
zgodnie z którym pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni albo 16 h. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
Ważne:
W zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym, przepisy stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
2)

dodano nowy par. 4 do art 188 kodeksu pracy dotyczący opieki nad dzieckiem do 14 lat.
Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
Ważne:
W zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym, przepisy stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Zatem jeżeli dla pracownika dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 godzin, to zwolnienie od pracy udzielane godzinowo obejmuje tyle godzin, ile pracownik przepracowałby zgodnie z normą przez dwa dni. Przykładowo, jeśli norma czasu pracy danego pracownika wynosi 7 godzin, to przysługuje mu godzinowe zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w wymiarze 14 godzin. Ta sama zasada dotyczy udzielania zwolnienia w wymiarze godzinowym tytułem opieki nad dzieckiem do 14 lat.
Pracownicy, dla którego dobowa norma czasu wynosi:
8 godzin (art. 129 K.p.)
zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin (pełny wymiar etatu)
7 godzin 35 minut (pracownicy podmiotów leczniczych niebędący pracownikami technicznymi, obsługi i gospodarczymi – art. 93 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej)
ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 15 godzin 10 minut (pełny wymiar etatu)
7 godzin (pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym – art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 14 godzin (pełny wymiar etatu)
6 godzin (pracownicy podmiotów leczniczych, którzy są niewidomi i są zatrudnieni na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami – art. 93 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej)
ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 12 godzin.

Przykład
Lekarz wykonuje pracę w systemie równoważnym (dniówki 12 godzinne) w pełnym wymiarze czasu pracy. Korzystniejsze dla pracownika jest wykorzystanie zwolnienia (opieka nad dzieckiem do 14 lat) w dniach, gdyż ma prawo do 2 dni opieki, pomimo że nieobecny będzie w pracy w wymiarze 24 godzin. Może skorzystać z tego zwolnienia w wymiarze godzinowym 15h i 10 min.

Przykład
Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym w lutym 2023 r. zawnioskował o udzielenie 5h zwolnienia tytułem opieki nad dzieckiem. W sierpniu 2023 r. chciałby ponownie skorzystać z tego uprawnienia. Po zmianach od 26 kwietnia 2023 r. wymiar opieki uległ obniżeniu z 16 do 14h. Pracownik może skorzystać do końca roku z 9h zwolnienia (14h – 5h).

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/