HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Rozliczenie wynagrodzenia Kierowcy w tym sanitaria

W świetle najnowszych interpretacji ZUS

 

zus

W interpretacji indywidualnej z 7 maja 2024 r. DI/200000/43/251/2024, ZUS oddział w Lublinie w sprawie oskładkowania dodatkowych świadczeń dla kierowców w przewozach międzynarodowych uznał, że:
(…)
W świetle powyższego należy zsumować łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług), a następnie od łącznego przychodu odjąć przychody nie stanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli uzyskana kwota jest wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, wówczas należy odjąć od niej równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, a następnie otrzymaną kwotę należy porównać do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku otrzymania kwoty niższej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, tak jak ma to miejsce w sytuacji opisanej przez Przedsiębiorcę, podstawę wymiaru składek stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie, w przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, nie znajdzie zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu.
Przykład
7 czerwca 2024 r. rozliczono wynagrodzenie kierowcy należne za maj w miesiącu którym kierowca wykonywał przewozy międzynarodowe przez łączny okres 19 dni.

Wynagrodzenie zasadnicze:
7 200 zł
ryczałt za nadgodziny i porę nocną:
1 400 zł
premia regulaminowa:
900 zł
zwrot za sanitaria:
1 000 zł
zwrot za nocleg:
560 zł
Łączny przychód:
11 060 zł
ulga 60 euro:                                                                                   

5 301 zł
60 euro x 4,65 zł (hipotetyczny kurs) x 19 dni
ulga 20 euro:                                                                                   
1 767 zł
20 euro x 4,65 zł (hipotetyczny kurs) x 19 dni.
Zgodnie z interpretacją ZUS.
Krok 1:
należy zsumować łączny przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług)

11 060 zł.
Krok 2:
od łącznego przychodu należy odjąć przychody nie stanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

11 060 zł – 1 000 zł – 560 zł = 9 500 zł.
Krok 3:
jeżeli uzyskana kwota jest wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (9 500 zł > 7 824 zł), wówczas należy odjąć od niej równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą

9 500 zł – 5 301 zł = 4 199 zł
Krok 4:
otrzymaną kwotę należy porównać do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

4 199 zł < 7 824 zł
Podstawa wymiaru składek na FUS:
7 824 zł

składki E-R-CH:
1 072,67 zł.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
7 824 zł – 1 072,67 zł = 6 751,33 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):
607,62 zł.
Podstawa do opodatkowania:
Przychód 11 060 zł – (1 000 zł + 560 zł zwrot kosztów) – 1 767 zł (ulga 20 euro)

= 7 733 zł.
U pracownika stosowane są podstawowe KUP i kwota zmniejszająca podatek 300 zł. Ponieważ przychód do opodatkowania jest niższy od podstawy do oskładkowania, nie można od dochodu (podstawy do opodatkowania) odliczyć pełnych składek E-R-CH (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF).
Składki na FUS do odliczenia od dochodu rozliczone z podstawy 7 733 zł:
1 060,20 zł
Podstawa do opodatkowania:
7 733 zł – 250 zł – 1 060,20 zł = 6 423 zł
6 423 zł x 12% – 300 zł = 470,76 zł
471 zł zaliczka na podatek dochodowy.
Do wypłaty: 8 908,71 zł
(11 060 zł – 1 072,67 zł – 607,62 zł – 471 zł).

Komentarz do wydanych interpretacji.
Wydane interpretacje (dwie) w dalszym ciągu budzą wątpliwości w kwestii schematu rozliczania sanitariów i ulg prezentowanych przez ZUS. Według kolejności dokonywanych rozliczeń wskazanych w art. 26g ustawy o czasie pracy kierowców, od łącznej kwoty przychodu (wynagrodzenie + sanitaria), jeżeli kwota jest wyższa od 7 824 zł, należy w pierwszej kolejności odliczyć ulgę 60 euro z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, następnie odliczyć zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę m.in. kosztów za sanitaria.

Według wydanych interpretacji ZUS od łącznej kwoty przychodu (wynagrodzenie + sanitaria), jeżeli kwota jest wyższa od 7 824 zł, należy w pierwszej kolejności odliczyć przychody nie stanowiące podstawy wymiaru składek, tutaj ZUS wskazał sanitaria i zwrot za nocleg i porównać do wynik do wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia 7 824 zł. Jeżeli otrzymana kwota jest niższa od 7 824 zł należy wyrównać ją do tej wysokości. Czyli z jednej strony ZUS wskazał, że od łącznej kwoty przychodu należy odliczyć przychód nie stanowiący podstawy wymiaru składek tj. sanitaria po czym wskazuje obowiązek wyrównania do wysokości 7 824 zł czyli część sanitariów jednak podstawę będzie stanowić …………….. .

Kierowcy w przewozach międzynarodowych Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osik