Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu 85528 zł

13 września 2022
Kategoria: Aktualności

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczenie limitu przychodu 85 528 zł pracowników korzystających z ulg podatkowych

 

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są m.in. do pracowników i zleceniobiorców:
powracających z zagranicy
zwana dalej: „ulgą na powrót”

rodzin z co najmniej czwórką dzieci:
zwana dalej: „ulgą dla rodzin 4+”

oraz
pracujących seniorów:
zwana dalej: „ulgą dla seniorów”.

Ulga dla młodych:
Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zwolnione z opodatkowania dotyczą również osób do 26 roku życia.

Zwolnienie z opodatkowania dla pracowników ma zastosowanie do uzyskiwanych przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłku macierzyńskiego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym wysokości: 85 528 zł
(art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy o PDOF).

Ważne:
--------------------------
Pomimo, iż przychody zwolnione są z opodatkowania, pracodawca rozlicza w dalszym ciągu składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawą prawną dokonywania odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF. Przepis ten stanowi, że odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
potrącone w roku podatkowym przez płatnika:
ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, przy czym w przypadku podatników osiągających przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, tylko w części obliczonej od przychodu podlegającego opodatkowaniu, kwotę potrąconych składek płatnik wykazuje w informacji PIT-11.

zapłacone w roku podatkowym:
bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Prawo do odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne dotyczy tylko i wyłącznie tych składek, które opłacane są na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast nie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) m.in. składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych opłacane na indywidualne ubezpieczenie podatnika płacone w związku z wykupioną polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie (tzw. III filar) na ubezpieczenie wpłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Ponadto, odliczenie nie dotyczy składek:
1)

których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2)

których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku
3)
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
4)
odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
5)
zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Przykład
Pracownica w wieku 63 lat na podstawie złożonego oświadczenia w danym roku korzysta z ulgi podatkowej dla seniorów(przychody zwolnione z opodatkowania do wysokości 85 528 zł). W miesiącu październiku 2022 r. przychody ze stosunku pracy pracownicy narastająco od początku roku wyniosły łącznie: 81 891,33 zł. W kolejnym miesiącu tj. listopadzie 2022 r. pracownica uzyska przychód w wysokości: 10 000 zł.

Pracownicy przysługują:
koszty uzyskania przychodów w wysokości: 250 zł oraz

kwota zmniejszająca podatek w wysokości: 300 zł.

 Rozliczenie podatkowo-składkowe przychodu uzyskanego w miesiącu listopadzie 2022 r. przedstawia się następująco:

rozliczenie

Najbliższe szkolenia z tematyki "Rozliczania wynagrodzeń w trudnych przypadkach"
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

 

Ustawa o PDOF 31