HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 25

Samochód do celów prywatnych – stanowisko KIS

Udostępnianie samochodu służbowego do celów prywatnych stanowisko KIS

W sytuacji obciążenia pracownika kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych płatnik powinien pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT o wartość kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych. 

Przepisy prawa nie regulują zasad, na jakich następuje udostępnienie pracownikom mienia służbowego w celach prywatnych. Pracodawca może określić takie zasady w aktach prawa wewnątrzzakładowego np. w regulaminie pracy. Jeżeli w danej firmie nie funkcjonują przepisy zakładowe z uwagi na stan zatrudnienia poniżej 50 pracowników, odpowiednie zapisy powinny zostać wprowadzone do:

  • odrębnego regulaminu
  • zarządzenia wewnętrznego pracodawcy, lub umowy o pracę.

W przypadku użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, pracodawca może wprowadzić opłatę za umożliwienie pracownikowi korzystania z niego w tych celach. Odnośnie kosztów benzyny (innego paliwa) wykorzystywanej w celach prywatnych, to pracodawca może ustalić, że pracownik pokrywa koszty jej zakupu w całości. Wybór konkretnego rozwiązania w zakresie użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych pociąga za sobą określone konsekwencje podatkowo-składkowe. Wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu możliwości korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF). Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy, które w sposób jednoznaczny wskazują sposób ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Zasady te reguluje art. 12 ust. 2a-2c ustawy PDOF.

Art. 12 w ust. 2a pkt 1 i 2 ustawy o PDOF otrzymują brzmienie:
250 zł miesięcznie:
dla samochodów 

o mocy silnika do 60 kW
stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 i 1093) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy
400 zł miesięcznie:
dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych przez część miesiąca, to wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot ryczałtu (art. 12 ust. 2b ustawy o PDOF). Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według powyższych zasad i odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 12 ust. 2c ustawy o PDOF).

W interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2019 r. nr S-ILPB1/4511-1-349/15/19-S/TW
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że: 
wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa zakupionego przez pracodawcę.

W najnowszej interpretacji KIS uznał, że kwota ryczałtu 250 zł i 400 zł powinna zostać pomniejszona o kwotę zakupionego przez pracownika paliwa.

 

KIS

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
z dnia 23 maja 2022 r.
nr 0115-KDIT2.4011.75.2022.1.KC
(…)
Stan faktyczny
Spółka finansowała pracownikom koszty przejazdu pomiędzy miejscem stałego parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce zamieszkania pracownika było wyznaczone jako miejsce stałego parkowania samochodu służbowego. Koszt paliwa wykorzystywanego w dni wolne od pracy oraz w czasie nieobecności pracownika w pracy ponosił pracownik. Spółka rozliczała pracowników na podstawie raportów, w których wykazywane było zużycie paliwa w jazdach służbowych i prywatnych.
Spółka zapytała organ podatkowy, czy w sytuacji, gdy w ogóle nie finansuje ona paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego w celach prywatnych (np. w sytuacji, gdy samochody służbowe mają miejsce stałego parkowania na parkingu spółki), wpływa to na zmianę wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, którą dolicza ona pracownikom do przychodu na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PDOF.

Stanowisko Dyrektora KIS
W interpretacji tej MF uznał, że koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę do służbowego samochodu, udostępnionego pracownikowi do celów prywatnych, mieszczą się w ryczałtowo określonej wartości nieodpłatnego świadczenia(250 zł lub 400 zł).

Odnosząc się do pytania Wnioskodawcy (spółki), Dyrektor KIS stwierdził, że:
(…)
skoro wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalona ryczałtowo w wysokości określonej w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych obejmuje także wydatki na zakup paliwa, to w sytuacji obciążenia pracownika kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych jako płatnik powinni Państwo pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT o wartość kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych. (…)”.

Jeżek Przemysław