HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 24

Wynagrodzenie za urlop wykorzystany po chorobowym

Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystany bezpośrednio po chorobowym

 

MRPIPS NOWE 1
—————————————————-

Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 września 2019 r.
DPR.III.053.182.2019.MW
wydane dla:
HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław
(…)

zdaniem Departamentu, w sytuacji, gdy pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego przez część miesiąca, a pozostała część tego miesiąca była objęta urlopem rodzicielskim, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia urlopowego jakie by mu przysługiwało, gdyby korzystał z urlopu przez cały miesiąc. Natomiast za czas urlopu rodzicielskiego nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zatem w takiej sytuacji pomocniczo należy stosować par. 11 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (…). W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc (…).

Przykład
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej wysokości równej kwocie obowiązującej minimalnej płacy tj.: 3010 zł. 
W okresie od 1 do 14 lutego 2022 r. pracownik chorował a w okresie od 15 do 28 lutego 2022 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego.
Pracownik za miesiąc luty 2022 r. otrzymał tytułem wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
3 010 zł : 30 dni = 100,33 zł
100,33 zł x 14 dni niezdolności do pracy = 1 404,62 zł
3 010 zł – 1 404,62 zł = 1 605,38 zł.


Pełną treść stanowiska znajdziesz w e-publikacji:

Okladka ebook 2