HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
ulga ddla mlodych rozliczenie roczne

Ulga dla młodych a odliczenie pełnych kosztów uzyskania

Możliwość rozliczenia „pełnych kosztów uzyskania” w deklaracji rocznej przy zastosowaniu „ulgi dla młodych” tylko dla stosunku pracy

Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Wpływ ten nie oznacza jednak, że zmieniły się zasady nabywania prawa do kosztów uzyskania przychodów przez pracowników oraz zleceniobiorców. W konsekwencji, aktualna (w stosunku do lat poprzednich) pozostaje zasada, zgodnie z którą KUP ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT (tj. koszty zryczałtowane, kwotowe), przysługują podatnikowi także w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskuje przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
Dla zastosowania powyższych kosztów wystarczy, że podatnik świadczył pracę. Tym samym, prawo do omawianych kosztów istnieje również za okres, w którym:

  • podatnik, świadcząc pracę, nie uzyskał ww. przychodów
  • otrzymał je w wysokości niższej, niż limity określone ustawą, lub
  • uzyskane przychody w całości korzystały ze zwolnienia od podatku (np. w danym miesiącu podatnik otrzymał jedynie diety z tytułu podróży służbowej wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PIT lub przychody objęte ulgą dla młodych).

W stosunku do lat poprzednich bez zmian pozostaje również zasada, że do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych – które są określane w wysokości zryczałtowanej, kwotowej (art. 22 ust. 2 ustawy PIT), lub w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi za przejazd środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej (art. 22 ust. 11 ustawy PIT) – nie ma zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy PIT, zgodnie z którym za koszty podatkowe nie uważa się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Wejście w życie ulgi dla młodych wprowadziło natomiast ograniczenie możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów do wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 22 ust. 3b ustawy o PDOF). Zgodnie z tą regulacją, w przypadku zastosowania ulgi dla młodych koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

Ważne:
———————————
Przepis art. 22 ust. 3b ustawy PIT jest regulacją szczególną w stosunku do unormowań art. 22 ust. 3a ustawy PIT (niemających zastosowania do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PIT) i w praktyce – z uwagi na art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy PIT – ma zastosowanie do kosztów kwotowych oraz kosztów faktycznie poniesionych. Tym samym nie ma zastosowania do kosztów zryczałtowanych procentowych, które są obliczane wyłącznie od przychodów podlegających opodatkowaniu.

Przykład
Podatnik jest zatrudniony na umowie o pracę w zakładzie pracy położonym w tej samej miejscowości, w której mieszka. Do końca maja uzyskuje przychody objęte ulgą dla młodych, a od czerwca (w związku z ukończeniem 26 roku życia) przychody podlegające opodatkowaniu. Czy podatnikowi przysługują zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów za cały rok (12 miesięcy), czy tylko za okres, w którym uzyskał przychody podlegające opodatkowaniu?

Za cały rok z tym, że ich wysokość nie może przekroczyć limitów określonych w art. 22 ust. 2 ustawy PIT oraz kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu.


Koszty uzyskania przy umowie zlecenia

KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Interpretacja indywidualna z dnia 1 czerwca 2020 r.
sygn. 0113-KDIPT2 2.4011.490.2020.1.AKR
Podatnik w 2019 r. wykonywał zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy może zastosować zryczałtowane (20%) koszty uzyskania przychodu również za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzystał ze zwolnienia w związku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W okresie od stycznia do lipca 2019 r. uzyskał przychód w wysokości 15 000 zł, z których zostały naliczone koszty uzyskania przychodu oraz odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. korzystał ze zwolnienia podatkowego w związku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskał przychód w wysokości 10 965 zł. Zleceniobiorca posiada status studenta (…).
(…)
Przepis art. 22 ust. 3b ww. ustawy stanowi, że w przypadku zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy, KUP z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, odlicza się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.

W praktyce przepis ten będzie miał zastosowanie do kosztów zryczałtowanych kwotowych (art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 i 11 ww. ustawy), gdyż w przypadku kosztów zryczałtowanych procentowych nie ma problemu z ustaleniem jaka ich część przypada na przychody zwolnione.
Z analizy wskazanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika do końca lipca przychodów z umowy zlecenia, które podlegają opodatkowaniu, a od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r. przychodów korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik rozliczając się w zeznaniu z przychodów opodatkowanych nie ma prawa do ujęcia 20% kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy przypadających na przychód korzystający ze zwolnienia.
Zatem, podatnik (osoba poniżej 26 roku życia), uzyskując w 2019 r. przychody z umowy zlecenia, z których część podlega opodatkowaniu a część objęta jest zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozliczeniu rocznym nie może zastosować kosztów zryczałtowanych procentowych (20%) do przychodów objętych ww. zwolnieniem.


Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Autor:
Jeżek Przemysław