HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 31

Ulga dla seniora za część roku kalendarzowego

Ulga dla pracującego seniora należna również za część roku kalendarzowego

Podatnik może skorzystać z ulgi dla pracującego seniora przez część roku, a następnie przejść na emeryturę. Nie straci on prawa do tej ulgi i nie będzie zobowiązany zapłacić podatku od kwoty, która została zwolniona od opodatkowania tj. 85 528 zł

KIS


Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
z dnia 10 czerwca 2022 r.

nr 0115-KDIT2.4011.316.2022.1.HD

Opis zdarzenia przyszłego
Jest Pani kobietą urodzoną w 1959 r. – ma Pani 63 lata. Jest Pani zatrudniona na umowę o pracę. Podlega Pani ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma Pani ustalone prawo do emerytury, ale jej Pani nie pobiera. Od stycznia 2022 r. spełnia Pani warunki wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów i korzysta Pani z tzw. PIT-0 dla seniora na podstawie oświadczenia złożonego Pani płatnikowi. W bieżącym roku zamierza Pani rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę – podjąć emeryturę zawieszoną. Zgodnie z przepisami branżowymi będzie Pani wówczas przysługiwała odprawa emerytalna w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia brutto. W sumie – za przepracowane miesiące + 6-miesięczna odprawa – będzie to kilkanaście pensji zwolnionych z podatku dochodowego.

Pytania
Czy w sytuacji, gdy przez znaczą część roku skorzysta Pani z ulgi dla pracującego seniora, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę – wówczas straci Pani prawo do tej ulgi i będzie Pani zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?
Jeśli miałaby mieć miejsce taka sytuacja, to czy powinna Pani wycofać oświadczenie od płatnika i nie korzystać z ulgi, aby uniknąć dopłaty podatku?

Pani stanowisko w sprawie
Jest Pani zatrudniona na umowę o pracę i podlega Pani ubezpieczeniom społecznym. Mimo nabycia prawa do emerytury nie pobiera jej Pani. Ma Pani 63 lata. Spełnia Pani wymagane ustawą warunki do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów – i z niej Pani korzysta. Uważa Pani, że zmiana Pani statusu z pracownika uprawnionego do ww. ulgi na emeryta w trakcie roku podatkowego nie powinna powodować, że zapłaci Pani wówczas niepobrany podatek, ponieważ wynagrodzenie ze stosunku pracy i emerytura to dwa odrębne źródła dochodów.

Ocena stanowiska
Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej
(…)

z art. 21 ust. 44 tej ustawy wynika, że, suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528 zł. Na mocy art. 32 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154, jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.
Zgodnie z art. 32 ust. 1h ww. ustawy:
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1g, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W ramach „Polskiego Ładu” wprowadzono przepisy dla osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych, zwane potocznie „ulgą dla pracujących seniorów”. Ulga ta zapisana została w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uprawnionymi do korzystania z tego przywileju podatkowego są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów. Analizowany przepis przewiduje zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiągniętych przez te osoby ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w ramach tzw. IP Box-a. Zwolnienie to jest limitowane – dotyczy bowiem przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Aby korzystać z omawianego zwolnienia, podatnik nie może również otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(…)
wobec powyższego, skoro w 2022 r. spełnia Pani wymogi do zastosowania ulgi dla pracującego seniora, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ:
1.
nabyła Pani uprawnienia emerytalne
2.
jest Pani kobietą, która ma ukończony 60. rok życia
3.
uzyskuje Pani przychody ze stosunku pracy i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
4.
nie wskazała Pani, by otrzymywała świadczenia wymienione w pkt a-f tego przepisu
to do kwoty przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Pani przychody będą zwolnione od opodatkowania.
Odnosząc się zatem do Pani wątpliwości wyrażonych we wniosku wskazać należy, że w sytuacji, gdy przez znaczą część roku skorzysta Pani z ulgi dla pracującego seniora, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę, to nie straci Pani prawa do tej ulgi i nie będzie Pani zobowiązana zapłacić podatku od kwoty, która została zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wobec tego, Pani stanowisko jest prawidłowe.