HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 32

Zwolnienie lekarskie na dni wolne od pracy

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca a choroba w dni wolne od pracy

Zdarza się, że pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim w dniach, które były dla nich dniami wolnymi od pracy co w konsekwencji powoduje, iż pracownik przepracował wszystkie godziny pracy, które miał do przepracowania w danym miesiącu kalendarzowym. Choć przepisy rozporządzenia o wynagradzaniu odnoszą się do ustalenia wynagrodzenia za pracę w którym wystąpiła niezdolność do pracy pracownika spowodowana chorobą to nie można go wprost zastosować do powyższego przypadku. Przepisy te (par. 11 rozporządzenia) stosuje się w przypadku ustalenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca a w tej sytuacji pracownik pełny miesiąc przepracował. Zgodnie z art. 80 K.p. wynagrodzenie przysługuje za czas faktycznie przepracowany. W związku z czym nie ma podstaw do obniżenia pracownikowi pełnego miesięcznego wynagrodzenia. W konsekwencji pracodawca ma obowiązek wypłacić pełne miesięczne wynagrodzenie oraz świadczenie chorobowe za dni orzeczonej niezdolności do pracy.

MPiPS


Powyższą zasadę potwierdziło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w stanowisku tym czytamy, że:
(…)

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (…) w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Jak wynika z tego przepisu, dotyczy on sytuacji, gdy pracownik przepracował tylko część miesiąca z powodu nieobecności w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim. W opinii Departamentu, zwrot „przepracowana część miesiącanależy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował tylko część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego. Zdaniem Departamentu, powołany wyżej przepis § 11 ust. 1 rozporządzenia nie obejmuje zatem sytuacji, gdy pracownik wprawdzie był nieobecny w pracy z powodu choroby przez część miesiąca, ale mimo to przepracował w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W tej sytuacji pracownikowi przysługuje, zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za cały miesięczny wymiar czasu pracy, tj.: pełne wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej. (…)

Przykład
Pracownik wykonuje prace od poniedziałku do piątku po 8 h. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 3 700 zł. W miesiącu lipcu 2022 r. wymiar czasu pracy wyniósł 168 h.  Pracownik był niezdolny do pracy w okresie od 30 do 31 lipca 2022 r.(sobota i niedziela). Ponieważ pracownik przepracował wszystkie dni i godziny, które były do przepracowania, nie ma podstaw do obniżenia miesięcznego wynagrodzenia. Za miesiąc lipiec 2022 r. pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie w wysokości 3 700 zł oraz świadczenie chorobowe za 2 dni niezdolności do pracy (30-31 lipca 2022 r.).

Przykład
Pracownik wynagradzany miesięczną stawką w wysokości 1 800 zł wykonuje pracę w wymiarze 1/2 etatu. W miesiącu lutym 2022 r. wymiar czasu pracy wyniósł: 80 h (160 h x 1/2 etatu). Rozkład czasu pracy ustalony został w ten sposób, iż pracownik wykonywał pracę od 1 do 14 lutego po 8 h z wyłączeniem sobót i niedziel a od dnia 15 do 28 lutego 2022 r. pracownik chorował e-ZLA. W związku z tym, iż pracownik w miesiącu lutym 2022 r. przepracował wszystkie godziny, uzyskał prawo do pełnego wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1 800 zł. Pracodawca zobowiązany był również do wypłaty świadczenia chorobowego za 14 dni orzeczonej niezdolności do pracy.

Przykład
Pracownik (w wieku 35 lat) wynagradzany miesięczną stawką w wysokości: 3 500 zł zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy. W miesiącu listopadzie 2022 r. liczba godzin do przepracowania wynosi: 160 h. Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownik zaplanowane miał: 13 dni robocze po 12 h i 1 dzień z liczbą godzin do przepracowania 4 h = 160 h. Dni robocze rozplanowane zostały od 1do 25 listopada 2022 r. W okresie od 28 do 30 listopada 2022 r. pracownik stał się niezdolny do pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego.
 Zgodnie z przyjętym stanowiskiem MRPiPS nie ma podstaw do zastosowania metodyki wyliczania wynagrodzenia w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca, wynikająca z powołanego w tym stanowisku rozporządzenia, jeżeli za pozostałą część miesiąca pracownik zachował prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W tym przypadku pracownikowi przysługiwało pełne miesięczne wynagrodzenie za miesiąc listopad 2022 r. oraz wynagrodzenie chorobowe (4 dni).

Pracownikowi przysługują:
podwyższone koszty uzyskania przychodu:

300 zł
kwota zmniejszająca podatek:
300 zł

Wynagrodzenie chorobowe:
[3 500 zł – (3 500 zł x 13,71%)] = 479,85 zł

(3 500 zł – 479,85 zł) = 3 020,15 zł
3 020,15 zł : 30 dni = 100,67 zł
100,67 zł x 80% = 80,54 zł
80,54 zł x 4 dni = 322,16 zł.

lp

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/