HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 41

Dwie umowy a limit 85 528 zł

# 4
Pytanie uczestnika

Z własnym pracownikiem zawarta została umowa zlecenia. Pracownik korzysta z tzw. „ulgi dla młodych”. Za niedługo łączna kwota przychodów z tych umów przekroczy kwotę 85 528 zł. Czy mamy obowiązek sumować przychody z tych dwóch umów i pilnować limitu 85 528 zł skoro umowa o pracę i zlecenia stanowią dwa odrębne źródła przychodów ?
Odpowiedź
Tak

zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia lub umowy o dzieło powoduje, że
1.

przychody ze stosunku pracy i umowy zlecenia/dzieło w świetle przepisów ustawy o PDOF stanowią odrębne źródła przychodów
2.

przychody takie wykazywane są odrębnie w informacji PIT-11
3.

wysokość dochodu do wysokości 120 000 zł powyżej której rozliczana jest zaliczka w wysokości 32% ustalana jest tylko dla przychodów ze stosunku pracy, z umowy zlecenia lub dzieła nie zlicza się dochodu narastająco od początku roku tylko zawsze potrąca 12% (chyba, że zleceniobiorca złożył odpowiedni wniosek o rozliczanie 32% zaliczki)
4.
podstawa do opodatkowania jak i sama zaliczka rozliczana jest osobno dla umowy o pracę i umowy zlecenia/dzieło.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF:
przychody:

a)
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
b)
z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8
c)
z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)
d)
z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
e)
z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Pomimo, że przychody ze stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście kwalifikowane są do dwóch odrębnych źródeł przychodów, powyższy przepis należałoby interpretować w ten sposób, że skoro kwota 85 528 zł dotyczy łącznie wszystkich wskazanych przychodów w tym przepisie, to zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy o PDOF skutkować będzie tym, że łączna kwota przychodu z umowy o pracę i zlecenia powinna zostać wliczona do jednej kwoty limitu przychodu 85 528 zł czego potwierdzeniem będzie wykazywanie przychodów w PIT-11 w części G gdzie suma przychodów wykazana w poz. 110-113 nie może przekroczyć łącznie 85 528 zł w poz. 109.
W związku z tym, jeżeli łączna kwota przychodów z umowy o pracę i zlecenia przekroczy kwotę limitu przychodów 85 528 zł to od nadwyżki należy rozliczyć podatek na zasadach ogólnych.

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/