HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 50

30% diety a ulgi w podatku dochodowym

30% diety a ustalenie limitu przychodów 85 528 zł objętych ulgą

Pracownik oddelegowany do wykonywania pracy za granicą jak i kierowcy w przewozach międzynarodowych mają prawo do ulg przewidzianych w ustawie o PDOF jeżeli spełniają wszystkie warunki do ich stosowania. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są pracowników i zleceniobiorców:
powracających z zagranicy
zwana dalej: „ulgą na powrót”
rodzin z co najmniej czwórką dzieci:
zwana dalej: „ulgą dla rodzin 4+”
oraz
pracujących seniorów:
zwana dalej: „ulgą dla seniorów”.
Ulga dla młodych:
Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zwolnione z opodatkowania dotyczą również osób do 26 roku życia.
Zwolnienie z opodatkowania ma zastosowanie do uzyskiwanych przychodów ze stosunku pracy (w przypadku pracownika) oraz zasiłki macierzyńskie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym wysokości: 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy o PDOF).

Ważne
Pracownik oddelegowany ma również prawo do zwolnienia w podatku dochodowym przewidzianym w art. 21 ust. 39 ustawy o PDOF.

Zgodnie z którym:
przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust.
1 pkt 148 i 152-154 (ulga dla młodych, powracający, rodziców dzieci 4+, seniorów) nie uwzględnia się przychodów:
1)
podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy
2)
zwolnionych od podatku dochodowego oraz
3)
od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z powyższym pracodawca w pierwszej kolejności pomniejsza przychód ze stosunku pracy o 30% równowartości diety
art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PDOF zgodnie z którym:
część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15
pozostałą kwotę przychodu rozlicza w ramach ulg podatkowych tj. ulgę dla młodych, powracający, rodziców dzieci 4+, seniorów.

Przykład
Od 1 do 14 września 2023 r.:
pracownik (wiek 24 lat) został oddelegowany do pracy w Irlandii
od 15 do 30 września 2023 r.: wykonywał pracę w Polsce.
Za miesiąc wrzesień 2023 r. pracownik uzyskał wynagrodzenie w wysokości:
za pracę w Polsce:
3 900 zł
za pracę w Irlandii:
1 000 euro
Wynagrodzenie płatne jest w dniu 6 października 2023 r. Do przeliczenia należy przyjąć średni kurs NBP z dnia 5 października
2023 r.: 1 000 euro x 4,55 zł (przykładowy kurs) = 4 550 zł.
Łącznie wynagrodzenie:
8 450 zł (3 900 zł + 4 550 zł).
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
6 935 zł
równowartość diet za każdy dzień pobytu w czerwcu w Irlandii:
52 euro x 14 dni x 4,55 zł = 3 312,40 zł
wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet:
8 450 zł – 3 312,40 zł = 5 137,60 zł
5 137,60 zł < 6 935 zł
Przychód do opodatkowania:
pracownik korzysta z tzw. „ulgi dla młodych”
52 euro x 30% x 14 dni = 218,40 euro
1 000 euro – 218,40 euro = 781,60 euro
781,60 euro x 4,55 zł = 3 556,28 zł
3 556,28 zł + 3 900 zł = 7 456,28 zł.

Ważne
Z limitu przychodów w ramach „ulgi dla młodych” w wysokości 85 528 zł rozliczona zostanie kwota 7 456,28 zł

Rozliczenie składkowo – podatkowe wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w miesiącu październiku 2023 r. przyjmując, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 (300 zł kwota zmniejszająca podatek) oraz ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

oplooo