HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 55

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej a wysokość wynagrodzenia

Płatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej to jedno z wielu proponowanych zmian wynikająca z projektu zmian do ustawy kodeks pracy i innych niektórych ustaw (art. 1864 Kodeksu pracy). Za czas takiego zwolnienia, pracownik zachowa prawo do 50%wynagrodzenia.
Pracownikowi będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, w wymiarze 2 dni albo 16 h. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Pracodawca będzie obowiązany udzielić zwolnienia od pracy na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Zwolnienie od pracy udzielane będzie w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.


W jakiej wysokości pracownik otrzyma wynagrodzenie ?

W sytuacji, gdy przepis gwarantuje pracownikowi zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy i nie wskazuje wprost jak wysokość tego wynagrodzenia należy ustalić, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927 z dnia 11.05.2017 r.), zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy (§ 5 ust. 1 rozporządzenia o wynagradzaniu). Oznacza to, że przy obliczaniu wynagrodzenia za ten czas, zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc przyjmuje się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy w wymiarze 16 h (2 dni) z powodu korzystania z uprawnienia wynikającego z art. 186K.p. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości: 4 250 zł, pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową.
 W miesiącu korzystania ze zwolnienia, wymiar czasu pracy wyniósł: 152 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:

premie regulaminową:                                    
356 zł
dodatek za pracę w porze nocnej:                             
89,20 zł
nagrodę uznaniową:
453,50 zł

W związku z wykorzystaniem danego zwolnienia w wymiarze 2 dni (16 h), należy obliczyć wynagrodzenie za 2 dni niewykonywania pracy (16 h) wynikające ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za dany miesiąc.
W tym celu należy:
wynagrodzenie zasadnicze
4 250 zł : 152 h = 27,96 zł
27,96 zł x 16 h = 447,36 zł
447,36 zł x 50% = 223,68 zł
[(4 250 zł – 447,36 zł) + 223,68 zł] = 4 026,32 zł
zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

przysługujące za ten miesiąc należy zsumować (nagroda uznaniowa nie stanowi składnika wliczanego do podstawy – par. 6 rozporządzenia urlopowego)

356 zł + 89,20 zł = 445,20 zł.
tak ustaloną podstawę należy
podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w tym miesiącu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy:

[445,20 zł : 136 h (152 h – 16 h)] = 3,27 zł
3,27 zł x 16 h (liczba godz. niewykonywania pracy) = 52,32 zł
52,32 zł x 50% = 26,16 zł

Łącznie wynagrodzenie za dany miesiąc wyniesie:
4 951,18 zł (4 026,32 zł + 356 zł + 89,20 zł + 453,50 zł + 26,16 zł).


Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/