HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 56

Kwoty wolne od potrąceń od 1 marca 2023 r.

Od 1 marca 2023 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

Kwoty wolne od potrąceń (dla potrąceń z zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego)
obowiązujące od 1 marca 2023 r. wynoszą:
681,97 zł
(do 28 lutego 2023 r.: 594,05 zł)
przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych (łącznie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) na zaspokojenie należności alimentacyjnych, świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, dla likwidatora funduszu alimentacyjnego i z racji wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
1 125,26 zł
(do 28 lutego 2023 r.: 980,19 zł)
przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych (łącznie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) na pokrycie należności innych niż wymienione powyżej.

Ważne:
Nowe kwoty wolne od potrąceń należy stosować od wszystkich wypłat począwszy od 1 marca 2023 r. niezależnie od tego, za jaki okres należny jest zasiłek.

Pracodawca będący płatnikiem zasiłków musi dokonywać obligatoryjnych potrąceń (art. 139 i nast. ustawy emerytalnej w zw. z art. 66a ustawy zasiłkowej). Na podstawie przysłanego przez organ egzekucyjny pisma o zajęciu zasiłków potrąca wyłącznie alimenty oraz świadczenia niealimentacyjne, stosując limity:
1)
kwotę wolną od potrąceń:
ustaloną proporcjonalnie do liczby dni wypłaty zasiłku lub świadczeniu rehabilitacyjnym. W tym celu należy kwotę wolną od potrąceń podzielić przez 30, a wynik pomnożyć przez liczbę dni pobierania świadczenia
2)
maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia:
tytułem egzekwowanych alimentów wynosi ona 60% kwoty brutto zasiłku (przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy), a tytułem świadczeń niealimentacyjnych – 25%.


Przykład
Wynagrodzenie pracownika oraz zasiłki zostały zajęte na mocy tytułów wykonawczych na poczet alimentów na kwotę 25 000 zł (wraz z zaległościami). Pracownik był niezdolny do pracy przez okres od 1 do 28 lutego 2023 r.
Rozliczenie świadczeń chorobowych nastąpi w dniu 7 marca 2023 r.
Za pierwsze:
7 dni choroby zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości:
752,13 zł
kolejne 21 dni nabył prawo do zasiłku chorobowego w wysokości:
2 920,35 zł.
Do wynagrodzenia pracownika stosuje się podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł), a pracodawca jest upoważniony do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).
Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego
składka na ubezpieczenie zdrowotne:
752,13 zł x 9% = 67,69 zł
zaliczka na podatek na dzień 31.12.2021 r. (ograniczenie składki zdrowotnej)
752,13 zł – 250 zł = 502,13 zł
502 zł x 17% – 43,76 zł = 41,58 zł
ograniczenie składki zdrowotnej:
67,69 zł   41,58 zł
zaliczka na podatek dochodowy:
502 zł x 12% – 300 zł = 0 zł
z kwoty zmniejszającej podatek 300 zł rozliczono 60,24 zł (502 zł x 12%)
wynagrodzenie chorobowe po odjęciu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy:
752,13 zł – 41,58 zł = 710,55 zł
710,55 zł x 3/5 = 426,33 zł.
Potrącenia z zasiłku chorobowego
dopuszczalna kwota potrącenia z zasiłku chorobowego:
2 920,35 zł x 60% = 1 752,21 zł
kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego
681,97 zł : 30 dni x 21 dni = 477,38 zł
2 920 zł x 12% – 239,76 zł (300 zł – 60,24 zł) = 110,64 zł
111 zł zaliczka na podatek dochodowy.
Ostatnim etapem jest sprawdzenie, czy potrącenie dopuszczalnej kwoty nie naruszy kwoty wolnej od potrąceń. Zasiłek chorobowy po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i potrąceniu należności wyniesie:
2 920,35 zł – 111 zł – 1 752,21 zł = 1 057,14 zł.
Kwota ta jest wyższa od kwoty wolnej: 1 057,14 zł > 477,38 zł zatem pracodawca dokona potrącenia z zasiłku chorobowego pełnej dopuszczalnej kwoty w wysokości: 1 752,21 zł. Łączne potrącenie świadczeń alimentacyjnych z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku wyniosło: 2 178,54 zł (426,33 zł + 1 752,21 zł).

Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/