HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 35

Umowa zlecenia a wspólne rozliczanie dochodów

# 2
Pytanie uczestnika
Chciałabym rozwiać pewne wątpliwości dotyczące nowej wersji dokumentu PIT-2, ponieważ w jednym z artykułów jednego z wydawnictw wskazano, że oświadczenie w części E PIT-2(9) dot. wspólnego rozliczania się z małżonkiem/lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy składać co roku (objaśnienia na PIT-2 mówią o tym, że tylko oświadczenie w części J należy składać co roku) i jest również informacja o tym, że z tego oświadczenia nie mogą skorzystać zleceniobiorcy ani inne osoby wykonujące umowy cywilnoprawne.
Odpowiedź
Przepis dotyczący kręgu osób mających prawo do złożenia oświadczenia o wspólnym rozliczaniu dochodów, w stosunku do roku poprzedniego się nie zmienił. Oświadczenie takie złożyć mogą osoby uzyskujące przychody ze
1.
stosunku służbowego
2.
stosunku pracy
3.
z pracy nakładczej lub
4.
ze spółdzielczego stosunku pracy
5.
z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub
6.
z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy
powyższe wynika z art. 32 ust. 1 ustawy o PDOF.
We wskazanym powyżej katalogu przychodów nie ma wskazanych przychodów z działalności wykonywanej osobiście m.in. zleceniobiorcy. Oznacza to, że osoby uzyskujące przychody z tych źródeł nie mogą wypełnić oświadczenia w części E PIT-2(9). Nowe regulacje m.in. dla zleceniobiorców od 1 stycznia 2023 r. dotyczą możliwości złożenia oświadczenia o rozliczaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12-24-36 – PIT-2(9) część C.
Do końca 2022 r. oświadczenie o wspólnym rozliczaniu dochodów składało się w każdym roku odrębnie.
 Nowy art. 31a ust. 6 ustawy o PDOF obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. to zmienia. Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej. Odrębnego przepisu dla wskazanego oświadczenia nie ma stąd od 1 stycznia 2023 r. stosuje się tą regulację.
Warto również wspomnieć o tym, że pomimo, iż z art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF (od 1 stycznia 2023 r.) wynika, że podatnik, który złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu (….) co sugerować może, że oświadczenie powinno zostać złożone w każdym roku odrębnie – zgodnie z objaśnieniami do PIT-2(9), wyjaśnieniami MF jak art. 31a ust. 6 ustawy o PDOF – oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej. Nie ma przy tym znaczenia czy oświadczenie zostało złożone na druku PIT-2(9) czy na odrębnym oświadczeniu. Chyba, że podatnik wskazał w tym oświadczeniu, że składa go tylko na dany rok kalendarzowy.
Które oświadczenia i wnioski może wypełnić osoba wykonująca pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia (z pewnymi wyjątkami) zostały zaznaczone na czerwono
str 1

str. 2Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/