HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 36

Członek zarządu a wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania

# 3
Pytanie uczestnika
Członek zarządu wykonuj
ący swoje obowiązki na podstawie aktu powołania chciałby złożyć oświadczenie PIT-2(9) i zrezygnować ze stosowania kosztów uzyskania przychodu ze względu na to, że w innej spółce otrzymuje również przychody z tego samego źródła a roczne koszty uzyskania przychodu są limitowane.
Czy przy umowach prawa cywilnego można wnioskować o rezygnację z kosztów ?
Odpowiedź
Tak

art. 41 ustawy o PDOF
ust. 1

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
ust 1b.
Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
art. 32 ust. 6
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3, płatnik oblicza zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów.

koszty

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/