HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 11

Wykonywanie pracy przez co najmniej połowę miesiąca a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zleceniobiorca, który został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego może złożyć zleceniodawcy pisemny wniosek o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zwana dalej ustawą o sus).
Podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym rodzi obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego (art. 12 ustawy o sus).

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących osobom niebędących pracownikami regulują przepisy art. 48 – 52a ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwana dalej ustawą zasiłkową oraz dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym komentarzu do ustawy zasiłkowej (ust. 339 – 373) data publikacji sierpień 2023 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej oraz pkt 339 komentarza do ustawy).
Przy ustalaniu podstawy stosuje się odpowiednio przepis art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej zgodnie z którym, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
Jeżeli w okresie, przyjmowanym do podstawy, przychód ubezpieczonego niebędącego pracownikiem uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy lub działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:
wyłącza się przychód za miesiące
w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez mniej niż połowę miesiąca
przyjmuje się przychód za miesiące
w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca
(art. 50 ustawy zasiłkowej i pkt 343 komentarza do ustawy).
Wykonywanie pracy lub działalności przez co najmniej połowę miesiąca
dla określenia, czy umowa zlecenia była wykonywana przez co najmniej połowę miesiąca, przyjmuje się liczbę dni objętych umową i liczbę dni, za które wypłacono zasiłek.
Przykładowo:
jeżeli zleceniobiorca otrzymał zasiłek chorobowy za 15 dni marca, który ma 31 dni kalendarzowych, to należy przyjąć, że w miesiącu tym wykonywał pracę przez co najmniej połowę miesiąca (31 dni – 15 dni = 16 dni).
Przykład
Osoba fizyczna wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia z której podlega obowiązkowo ubezpieczeniom E-R i dobrowolnie ubezpieczeniu CH. W jednym z miesięcy przyjętych do podstawy zleceniobiorca zaplanowane miał do przepracowania 3 dni i w miesiącu tym przepracował 2 dni w związku z niezdolnością spowodowaną chorobą przez 1 dzień za którą otrzymał świadczenia chorobowe.
Czy przepracował połowę miesiąca?
Przyjmując powyższą zasadę, wypłata zasiłku chorobowego za 1 dzień miesiąca niezdolności do pracy ma 31 dni kalendarzowych. 31 dni – 1 dzień = 30 dni czyli przepracował co najmniej połowę miesiąca – do podstawy przyjmujemy przychód za ten miesiąc. W sytuacji, gdyby w miesiącu tym nie przepracował ani jednego dnia (3 dni zaplanowane za 3 dni wypłacono zasiłek chorobowy) zgodnie z powyższym wyjaśnieniem, wypłata zasiłku za 3 dni 
31 dni – 3 dni = 28 dni czyli przepracował co najmniej połowę miesiąca – do podstawy przyjmujemy przychód za ten miesiąc 0 zł.

Jeżek Przemysław
Szkolenia

https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/szkolenia-kadrowo-placowe/