HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie zmiennych składników w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 Kodeks pracy). Wysokość ekwiwalentu ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego. 
Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 rozporządzenia urlopowego).
Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (z wyjątkiem stałych składników wynagrodzenia), wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).
Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§ 17 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Do tej grupy składników zaliczyć można m.in. premie regulaminowe: kwartalne, roczne i półroczne.
Dopełnianie składników wynagrodzenia 
Do podstawy ekwiwalentu, przyjmuje się m.in. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu i uwzględnia się je przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu (§ 16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Zgodnie z powyższym zsumowane zmienne składniki wypłacone z okresu 3 miesięcy dzieli się przez 3 a więc przez liczbę pełnych miesięcy z których wynagrodzenie przyjęte zostało do podstawy. Może się zdarzyć, że pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego ustalana jest podstawa w związku np. z chorobą, urlopem wypoczynkowym bądź inną nieobecnością w pracy. W związku z nieprzepracowaniem wszystkich rozkładowych dni pracy, w celu ustalenia średniej wysokości zmiennych składników, należy miesiące te uzupełnić do pełnych miesięcy kalendarzowych jest to tzw. dopełnianie podstawy ekwiwalentu.
W tym celu należy:
1)

zsumować wynagrodzenie faktycznie wypłacone w tym okresie 
2)
podzielić je przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie
3)
otrzymany wynik pomnożyć się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

Przykład
Pracownik zatrudniony od 15 września 2020 r. do 18 marca 2023 r. wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w stałym rozkładzie, od poniedziałku do piątku po 8 h. Pracownik wynagradzany był stawką godzinową oraz zmienną miesięczną premią regulaminową. Wynagrodzenia wypłacane są 6 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na dzień rozwiązania umowy o pracę pracownik miał niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 40 h 
Do podstawy ekwiwalentu za urlop należy przyjąć:
zmienne składniki wynagrodzenia faktycznie wypłacone w okresie od lutego 2023 r. do grudnia 2022 r. W tym okresie pracownik otrzymał:

ekwiwalent

W miesiącach przyjmowanych do podstawy:
styczeń 2023 r. – grudzień i listopad 2022 r. pracownik nie przepracował wszystkich rozkładowych dni, wynagrodzenie za wskazane miesiące należy uzupełnić.
W celu uzupełnienia podstawy należy:
sumę wynagrodzeń faktycznie wypłaconych w okresie 3 miesięcy, poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu:

7 388,42 zł
podzielić przez liczbę dni pracy, za które zostało wypłacone to wynagrodzenie:

7 388,42 zł : 47 dni = 157,20 zł.
otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni pracy, jakie pracownik w powyższym okresie powinien przepracować:
157,20 zł x 62 dni = 9 746,40 zł
otrzymaną kwotę podzielić przez 3
9 746,40 zł : 3 miesiące = 3 248,80 zł.
Kwota ta stanowi podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:
3 248,80 zł : 20,83 współczynnik = 155,97 zł

155,97 zł : 8 h norma czasu pracy = 19,50 zł
19,50 zł x 40 h niewykorzystanego urlopu = 780 zł.

Od 24 kwietnia 2023 r. pracownik ma prawo do dwóch nowych zwolnień
1.
urlop opiekuńczy do 5 dni roboczych (niepłatny)
2.
działanie siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16h (pełny wymiar etatu)
Czy okres w którym wystąpiły powyższe zwolnienia również podlega dopełnieniu ?
Najbliższe szkolenie w tym temacie
24 października 2023 r. 
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/uwzglednianie-roznych-skladnikow-wynagrodzen-po-zmianach-w-2023-r/