HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Uzupełnianie podstawy do chorobowego siła wyższa

Siła wyższa w wymiarze godzinowym a uzupełnianie podstawy wymiaru

# 27
Pytanie uczestnika
W jednym z miesięcy przyjmowanych do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownik korzystał ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej w wymiarze godzinowym i chorował. Jak ustalić podstawę do chorobowego ?

Odpowiedź 
Jeżeli pracownik przepracował co najmniej 1/2 obowiązującego go wymiaru czasu pracy, stałe składniki wynagrodzenia uzupełnia się do pełnego miesiąca. Składniki zmienne, jeżeli są pomniejszane za czas choroby w sposób proporcjonalny również podlegają uzupełnieniu. Jeżeli pomniejszane są w inny sposób niż proporcjonalny wlicza się je do podstawy w wysokości faktycznie wypłaconej bez uzupełnienia.

Zgodnie ze zmianą stanowisku ZUS  z 20 marca 2024 r. 
https://www.zus.pl/-/%E2%80%9Esi%C5%82a-wy%C5%BCsza-zasady-uzupe%C5%82nienia-wynagrodzenia-pracownika?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych%2Fswiadczenia

Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy w wymiarze 7 godzin z powodu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej oraz w 4 dniach roboczych chorował (32 h) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 5 250 zł, pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia (nadgodziny, prowizja jako % od sprzedaży towaru). Wymiar czasu pracy wyniósł 160 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:
prowizję w wysokości:
985 zł
wynagrodzenie za nadgodziny (8 h):
524,96 zł.
Wynagrodzenie zasadnicze.
Pomniejszenie tytułem działania siły wyższej:
5 250 zł : 160 h = 32,81 zł
32,81 zł x 7 h = 229,67 zł
229,67 zł x 50% = 114,84 zł.
Pomniejszenie tytułem niezdolności do pracy:
5 250 zł : 30 dni = 175 zł
175 zł x 4 dni = 700 zł
5 250 zł – 114,84 zł – 700 zł = 4 435,16 zł.
Wynagrodzenie tytułem siły wyższej ze składników zmiennych:
zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przysługujące za ten miesiąc należy zsumować 985 zł + 524,96 zł = 1 509,96 zł i podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w tym miesiącu następnie obliczyć wynagrodzenie za 7 h zwolnienia od pracy:
[1 509,96 zł : 129 h (160 h – 7 h – 32 h + 8 h)] = 11,71 zł
11,71 zł x 7 h (liczba godzin zwolnienia) = 81,97 zł
81,97 zł x 50% = 40,99 zł.
Łącznie wynagrodzenie wyniosło:
5 986,11 zł (4 435,16 zł + 985 zł + 524,96 zł + 40,99 zł).
W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych należy uwzględnić zmienne składniki wynagrodzenia w kwocie faktycznie wypłaconej (wynagrodzenie za nadgodziny i prowizyjne nie są pomniejszane w sposób proporcjonalny za okres niezdolności do pracy) tj.: 1 509,96 zł.
Wynagrodzenie tytułem siły wyższej z uwzględnieniem dni choroby wyniosło:
4 435,16 zł + 40,99 zł = 4 476,15 zł.
Zgodnie z punktem 289 komentarza do ustawy zasiłkowej:
na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
Na równi z dniami pracy oznacza, że wynagrodzenie pracownika uzupełnia się do wysokości jaką by otrzymał gdyby normalnie wykonywał pracę. Gdyby normalnie wykonywał pracę to wynagrodzenie wyniosłoby 5 250 zł.
Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowi kwota:
6 759,96 zł (5 250 zł + 1 509,96 zł) pomniejszona o 13,71% tj.: 5 833,17 zł. 

 

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w 2024 r.