HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zasiłek opiekuńczy na dni wolne od pracy

Prawo do zasiłku opiekuńczego w dniach wolnych od pracy a inny domownik mogący sprawować opiekę

# 28
Pytanie uczestnika
Pracownik i jego małżonek wykonują pracę od poniedziałku do piątku. Pracownik wystąpił z wnioskiem Z-15A o opiekę nad chorym dzieckiem w okresie od poniedziałku do niedzieli. Czy zasiłek opiekuńczy należy wypłacić za wszystkie dni wskazane w e-ZLA skoro w sobotę i niedzielę jest inny domownik mogący zapewnić opiekę dziecku ?

Odpowiedź 
Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień wskazany w zwolnieniu lekarskim – nie wyłączając dni wolnych od pracy, w ramach obowiązującego limitu wynoszącego 14 lub 60 dni w danym roku kalendarzowym (art. 11 ust. 4 w zw. z art. 35 ust. 2 oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). W przypadku ubiegania się o to świadczenie m.in. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 2 lat, warunkiem jego otrzymania jest brak w czasie sprawowania opieki innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić tę opiekę (art. 34 ustawy zasiłkowej), drugi rodzic lub inna osoba zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli więc pracownik spełnia warunki niezbędne do przyznania zasiłku opiekuńczego, to może on zostać wypłacony za cały okres zwolnienia lekarskiego – nie tylko za dni, w których pracownik zobowiązany jest świadczyć pracę – ale także za dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy pracownika (np. sobotę i niedzielę).

Ważne
Nie ma znaczenia, że w dniach wolnych od pracy jest drugi rodzic lub inny domownik mogący zapewnić opiekę. Miałoby to znaczenie, gdyby pracownik, według rozkładu czasu pracy, był zobowiązany do świadczenia pracy np. w sobotę i/lub niedzielę. Wówczas zasiłek opiekuńczy zostałby wypłacony tylko za dni sprawowania opieki, w których nie było domownika mogącego zapewnić opiekę dziecku, a w sobotę i/lub niedzielę pracownica mogłaby podjąć pracę.
Zgodnie z powyższym:
pracodawca, ustalając prawo do zasiłku opiekuńczego, bierze pod uwagę rozkład czasu pracy rodziców i ustala, w których dniach pracownik (występujący z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy) nie musi zapewniać osobistej z uwagi na obecność w domu drugiego rodzica. Zasiłek opiekuńczy wypłaca się za wszystkie dni sprawowania osobistej opieki w których obojgu rodzicom przypada praca na tej samej zmianie, a także za dni, w których powinni świadczyć pracę na różnych zmianach, jeżeli dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy, albo na skutek dojazdulub dojścia do pracy i z pracy. Jeżeli w okresie sprawowania osobistej opieki przypadają dni wolne od pracy, to zasiłek opiekuńczy za te dni również przysługuje. Zasiłek wypłaca się za każdy dzień osobistego sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy, w wysokości 1/30 części podstawy jego wymiaru (art. 35 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

zus

Powyższe wyjaśnienia i przykłady przedstawiono ZUS dla potwierdzenia, czy zgodne są z przepisami i ich interpretacją.
W udzielonej odpowiedzi z dnia 9 sierpnia 2021 r. dla HR Kadry i Płace –Jeżek Przemysław, sprawa: 480000/CO/00018128
ZUS potwierdził i uznał za prawidłowe powyższe interpretacje wskazując, iż zasiłek opiekuńczy, zgodnie z art. 35 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 4 ustawy zasiłkowej wypłaca się za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy, o ile ubezpieczony złoży wniosek o takie świadczenie także i za dni wolne.

Przykład
Pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego nad chorym dzieckiem w wieku 11 lat, na okres 3 do 11 kwietnia 2024 r. Rozkład czasu pracy rodziców na okres opieki

rozkład

Pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy za:
okres od 3 do 5 kwietnia 2024 r. (3 dni)
godziny pracy częściowo pokrywały się
6 kwietnia 2024 r. (1 dzień)
dla pracownicy dzień wolny od pracy (za ten dzień zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy jest domownik mogący zapewnić opiekę dziecku).
8 kwietnia 2024 r. (1 dzień)
dla pracownicy dzień wolny od pracy (za ten dzień zasiłek opiekuńczy przysługuje – ojciec dziecka pracuje)
okres od 9 do 11 kwietnia 2024 r. (3 dni)
godziny pracy częściowo pokrywały się.
Łącznie zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony za 8 dni.
Za dzień 7 kwietnia 2024 r. zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Dla ojca dziecka dzień ten był dniem wolnym od pracy.

Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia społecznego w 2024 r. prawo do świadczeń dla pracowników i zleceniobiorców