HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 18

Złożenie przez pracownika oświadczenia o wspólnym rozliczaniu dochodów

Wspólne opodatkowanie dochodów a rozliczenie drugiej kwoty zmniejszającej podatek przez pracodawców
Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia (m.in. na druku PIT-2), że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Dwie kwoty zmniejszające podatek
2 x 300 zł

Miesięczną kwotę stosuje się w wysokości stanowiącej 1/12-24-36 kwoty zmniejszającej podatek (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF), która wynosi 3 600 zł x 1/12 = 300 zł lub odpowiednio 150 i 100 zł.
Płatnik stosuje ją, jeżeli np. pracownik złożył zakładowi pracy oświadczenie PIT-2 (część C). Stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy, jest możliwe w sytuacji określonej w art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF, tj.: wtedy gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, w którym wskaże, że: 

Stan prawny od 1 stycznia 2023 r.
za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

1)
dochody podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł
a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku oświadczenia dotyczącego opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 albo 4d

2)
dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł
a dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Ważne:
Po zmianach od 1 stycznia 2023 r. płatnik uwzględnia oświadczenie/wniosek najpóźniej od miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie/wniosek (art. 31a ust. 5 ustawy o PDOF). Oznacza to, że ulgi mogą zostać rozliczone przez pracodawcę już od miesiąca w którym pracownik złożył stosowne oświadczenie. 

Ważne:
Pomimo, iż z art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF (od 1 stycznia 2023 r.) wynika, że podatnik, który złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 albo 4d, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu (….) co sugerować może, że oświadczenie powinno zostać złożone w każdym roku odrębnie – zgodnie z objaśnieniami do PIT-2(9), wyjaśnieniami MF jak art. 31a ust. 6 ustawy o PDOF – oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej. Nie ma przy tym znaczenia czy oświadczenie zostało złożone na druku PIT-2(9) czy na odrębnym oświadczeniu. Chyba, że podatnik wskazał w tym oświadczeniu, że składa go tylko na dany rok kalendarzowy.

Przykład
Przy rozliczaniu wynagrodzenia stosowana jest kwota zmniejszająca podatek w wysokości 150 zł na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2 (część C 1/24).
1 marca 2023 r. pracownik złożył oświadczenie PIT-2(9) ze wskazaniem w części E oświadczenia o wspólnym rozliczaniu dochodów ze współmałżonkiem wykreślając punkt 2.

WSP

Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości:
4 000 zł
Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodu                       

250 zł
kwota zmniejszająca podatek (część C oświadczenia PIT-2) w wysokości
150 zł
kwota zmniejszająca podatek (część E oświadczenia PIT-2) na współmałżonka w wysokości
300 zł
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia wypłaconego 10 marca 2023 r. 

llpp

Jeżek Przemysław