HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 17

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Przepisy rozporządzenia urlopowego (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14), zwane dalej rozporządzenie urlopowe) oraz ustawy kodeks pracy nie rozstrzygają wprost kwestii ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w sytuacji gdy z urlopu wypoczynkowego pracownik korzysta w miesiącu podjęcia zatrudnienia. Przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego pracownik nie otrzymał bowiem żadnych zmiennych składników wynagrodzenia (zmienne składniki wynagrodzenia rozliczane są 10-go dnia miesiąca następnego).
W tej sytuacji właściwe jest przyjęcie wynagrodzenia zmiennego należnego za miesiąc korzystania z urlopu. Zapewni to zachowanie zasady wyrażonej w art. 172 K.p., w myśl której za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.
Przepisy rozporządzenia urlopowego rozstrzygają jedynie kwestię w której, jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie określone w § 8 (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc) za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).
Powyższy przepis nie odnosi się jednak do omawianej sytuacji, gdyż przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego pracownik zmiennych składników wynagrodzenia nie otrzymał. W takiej sytuacji, kierując się przepisami rangi wyższej od rozporządzenia, a więc art. 172 K.p., stanowiący, iż za czas urlopu pracownik powinien otrzymać takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby
w tym czasie pracował, zasadne jest w omawianych okolicznościach zastosowanie § 5 ust. 1 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy.
Przepis ten stanowi, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.
Odnosząc się do powyższego, wynagrodzenie ze zmiennych składników wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany przez pracownika w pierwszym miesiącu zatrudnienia należy obliczyć w następujący sposób:
1)
ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego poprzez zsumowanie zmiennych składników wynagrodzenia z tego miesiąca (np. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek nocny, premię regulaminową)
2)
podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w tym miesiącu, tj. w okresie, z którego została ustalona ta podstawa
3)
pomnożyć tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin urlopowych, tj. przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie obowiązującym go rozkładem, gdyby z urlopu nie korzystał.

Przykład
Pracownik zatrudniony od 6 lutego 2023 r. wykonujący pracę od poniedziałku do piątku po 8h w pełnym wymiarze czasu pracy, w dniach 23 i 24 luty 2023 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego (16 h). Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięczną w wysokości 3 950 zł oraz otrzymuje zmienną premią regulaminową liczoną od wynagrodzenia zasadniczego za efektywną pracę. W miesiącu zatrudnienia pracownik wypracował premię w wysokości 8 %.
Za luty 2023 r. wypłacono wynagrodzenie w wysokości
wynagrodzenie zasadnicze
3 950 zł : 160 h = 24,69 zł
godziny nieprzepracowane od 1 do 5 lutego 2023 r.: 3 dni x 8 h = 24 h
24,69 zł x 24 h = 592,56 zł
3 950 zł – 592,56 zł = 3 357,44 zł
premię regulaminową
3 950 : 160 h = 24,69 zł
24,69 zł x 16 h urlop wypoczynkowy = 395,04 zł
3 950 zł – 592,56 zł – 395,04 zł = 2 962,40 zł
2 962,40 zł x 8 % = 236,99 zł
Wynagrodzenie za urlop ze składnika zmiennego
[236,99 zł : 120 h (160 h – 24 h – 16 h)] = 1,97 zł x 16 h = 31,52 zł
Łącznie:
3 357,44 zł + 236,99 zł + 31,52 zł = 3 625,95 zł.

Jeżek Przemysław