HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Siła wyższa a dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”

# 19
Pytanie uczestnika
Pracownik jednostki budżetowej w jednym z miesięcy 2023 r. korzystał ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Jaką kwotę wynagrodzenia należy przyjąć do rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. ?

Odpowiedź
Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
W przypadku nie przepracowania pełnego okresu o którym mowa w art. 2 ust 3 ustawy o trzynastkach, wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy (art. 4 ustawy o trzynastkach).
Zasady rozliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop uregulowane zostały w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14), zwane dalej rozporządzeniem urlopowym.
Zgodnie z § 6 rozporządzenia urlopowego
wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, zwane dalej „wynagrodzeniem urlopowym”, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem
1)
jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat
za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie
2)
wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju
3)
nagród jubileuszowych
4)
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
m.in. wynagrodzenie za tzw. urlop okolicznościowy, opieka na dzieckiem art. 188 k.p., siła wyższa (2 dni lub 16 h), oddanie krwi (2 dni), badania lekarskie wstępne, okresowe lub kontrolne itp. W myśl § 4 ust. 1 ustawy o trzynastkach, wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (…).

5)
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
6)
dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego
7)
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
7a)
kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
8)
nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej
9)
odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych
10)
wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.
Zgodnie z powyższym, wynagrodzenie za czas zwolnienia z powodu działania siły wyższej jako okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy za którą pracownik zachował prawo do 50% wynagrodzenia, należy wyłączyć z podstawy do „13”.
Przykład
Pracownik jednostki budżetowej nie wykonywał pracy w wymiarze 16 h (2 dni) z powodu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Oprócz płacy zasadniczej 4 500 zł, pracownik otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 6 % płacy zasadniczej i zmienną premię regulaminową. W miesiącu korzystania ze zwolnienia wymiar czasu pracy wyniósł 176 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał zmienną premię regulaminową za czas efektywnej pracy w wysokości 450 zł. W związku z wykorzystaniem zwolnienia w wymiarze 2 dni (16 h), należy obliczyć wynagrodzenie za okres tego zwolnienia wynikające ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za dany miesiąc i rozliczyć połowę tej kwoty.
Wynagrodzenie zasadnicze
4 500 zł : 176 h = 25,57 zł
25,57 zł x 16 h = 409,12 zł
409,12 zł x 50% = 204,56 zł
(4 500 zł – 204,56 zł) = 4 295,44 zł.
Dodatek stażowy
4 295,44 zł x 6 % = 257,73 zł.
Można się również spotkać z inną metodą rozliczenia dodatku stażowego
4 500 zł x 6 % = 270 zł
270 zł : 176 h = 1,53 zł
1,53 zł x 16 h = 24,48 zł
24,48 zł x 50% = 12,24 zł
270 zł – 12,24 zł = 257,76 zł.
Zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przysługujące za ten miesiąc należy zsumować i podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych w tym miesiącu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy
[450 zł : 160 h (176 h – 16 h)] = 2,81 zł
2,81 zł x 16 h (liczba godzin niewykonywania pracy) = 44,96 zł
44,96 zł x 50% = 22,48 zł.
Łącznie wynagrodzenie za dany miesiąc wyniesie
5 025,65 zł (4 295,44 zł + 450 zł + 257,73 zł + 22,48 zł).
Podstawa do „13” wynagrodzenia
Wynagrodzenie zasadnicze
4 500 zł : 176 h = 25,57 zł
25,57 zł x 16 h = 409,12 zł
Dodatek stażowy
[(4 500 zł – 409,12 zł) x 6 %] = 245,45 zł.
Można się również spotkać z inną metodą rozliczenia dodatku stażowego
4 500 zł x 6 % = 270 zł
270 zł : 176 h = 1,53 zł
1,53 zł x 16 h = 24,48 zł
Podstawa do „13”
[(4 500 zł – 409,12 zł) + 245,45 zł + 450 zł] = 4 786,33 zł.  

Najbliższe szkolenie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne zasady przyznawania i wypłacania trzynastki pracownikom sfery budżetowej
15 lutego 2024 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zasady przyznawania i wypłacania trzynastki pracownikom sfery budżetowej