HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zaplata zaleglych skladek zus za pracownika jezek przemyslaw

Zapłata zaległych składek ZUS

Zapłata zaległych składek ZUS za pracownika stanowi przychód do oskładkowania

W sytuacji gdy na skutek błędu, pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika za niskie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne lub nie potrąca ich wcale, może podjąć decyzję, że z własnych środków sfinansuje zaległe składki lub ich brak w części przypadającej na pracownika i nie będzie dochodził ich zwrotu od pracownika. Sądy administracyjne oraz organy podatkowe zajmują różne stanowiska w kwestii podatkowych skutków sfinansowania przez płatnika składek ZUS w części, w jakiej powinny być pokryte ze środków pracownika.
Sądy są zdania, że zapłata przez pracodawcę za pracownika wyżej wskazanych składek, nie spełnia warunków pozwalających na traktowanie jej jako przychodu ubezpieczonego.

 

zus

Interpretacja ZUS oddział w Lublinie decyzja nr 408/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie WPI/200000/43/ 408/2021
„(…)

Na podstawie przeprowadzonej kontroli przez ZUS Oddział w (…) za lata 2015­.2017 firma (…) została uznana ostatecznym beneficjentem usług świadczonym przez firmę zewnętrzną, z którą pracownicy (…) współpracowali na podstawie umów zlecenia.
W związku z powyższym (…) jest zobowiązana odprowadzić pełne składki od wartości umów zlecenia. Pracodawca zdecydował się pokryć również składki w części przypadającej po stronie pracownika (społeczne i zdrowotne) i nie będzie wnioskował o zwrot tych składek od pracowników.
Po konsultacji z Krajową Informacją Skarbową Spółka wie, że wartość opłaconych składek przez pracodawcę za pracownika stanowi:
Dla obecnych pracowników:
przychód ze stosunku pracy, należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy i wartość przychodu uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-11
Dla byłych pracowników:
przychód z innych źródeł, nie należy pobierać zaliczki na podatek, należy wystawić na koniec roku PIT-11, byli pracownicy są zobowiązani samodzielnie odprowadzić podatek od wartości przychodu.
(…)
Spółka uważa jednak, że kwota zapłaconych składek przez Spółkę w części przypadającej od pracownika nie stanowi podstawy do naliczenia kolejnych składek.
Zakład takiego stanowiska nie podziela, dla pracownika jest to dodatkowy przychód, co potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa.
Należy wskazać, że w rozporządzeniu
 z dnia 18 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2 ust. 1 pkt 1-32 zawarty został katalog wyłączeń z podstawy na ww. ubezpieczenia.

Powyższe rozporządzenie nie przewiduje możliwości wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dodatkowych przychodów pracownika, w tym przypadku, kosztów poniesionych przez Pracodawcę, a związanych z pokrywaniem składek w części, które leżą po stronie pracownika.
Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe tych osób.

 

Więcej nt. zasad korygowania składek ZUS i podatku znajdziesz w najnowszym wydaniu e-Kompendium
Stan prawny na dzień: 1 lipca 2021 r.
Stron: 2282

kompendium

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.