HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zasilek chorobowy w 2022 r.

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

Okres wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego


Świadczenia chorobowe:
Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową
Zmiany:
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621).

Art. 8 ustawy zasiłkowej
1.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby:
nie dłużej jednak niż przez 182 dni
a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.
2.
Za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający
po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa:
w art. 11 ust. 2 pkt 2
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów:

  • na dawców komórek, tkanek i narządów oraz
  • zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów
  • spowodowanej gruźlicą lub
  • występującej w trakcie ciąży

(art. 4 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Komentarz:
91- dniowy limit dotyczy jedynie okresu niezdolności do pracy wykraczającej poza okres ubezpieczenia. Łącznie (licząc okres niezdolności do pracy w ubezpieczeniu i po jego ustaniu) z zasiłku chorobowego dany ubezpieczony będzie mógł korzystać dłużej niż przez 91 dni (np. przez 141 dni, tj. przez 50 dni w trakcie ubezpieczenia chorobowego i 91 dni po ustaniu ubezpieczenia), ale nie dłużej niż przez 182 dni (podstawowego okresu zasiłkowego).

Przykład
Z pracownikiem w wieku 29 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 28 lutego 2022 r. Pracownik stał się niezdolny do pracy od dnia 10 lutego 2022 r. i zwolnienie chorobowe trwać będzie do dnia 30 czerwca 2022 r. (140 dni).
Za okres:
od 10 do 28 lutego (18 dni) w czasie trwania zatrudnienia:
pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe
od 1 marca do 30 maja (91 dni) po ustaniu zatrudnienia:
zasiłek chorobowy wypłaci ZUS
Łącznie: 109 dni (18 dni + 91 dni).

Przykład
Z pracownikiem w wieku 29 lat zawarto umowę na czas określony do dnia 31 lipca 2022 r. W okresie zatrudnienia wypłacono pracownikowi wynagrodzenie i zasiłek chorobowy za łączny okres 82 dni.
Były pracownik stał się niezdolny do pracy od dnia 10 sierpnia 2022 r. i chorobowe trwać będzie nieprzerwanie przez 100 dni. Za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy wypłaci ZUS za okres 91 dni.
Łącznie: 173 dni.


Ważne:
Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej, co oznacza, że świadczenie wypadkowe (tj. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia będzie przysługiwało nie dłużej niż przez 91 dni.

Ważne:
Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (art. 21 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z powyższym:
jeżeli osoba nabyła do prawo zasiłku chorobowego (po ustaniu zatrudnienia) przed dniem 1 stycznia 2022 r. i pobiera go nadal, to po zmianach zasiłek chorobowy będzie nadal wypłacany przez okres 182 lub 270 dni.

 

e Kompendium Rozliczania Wynagrodzen i Zasilkow w 2021 roku 2