HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zasilek opiekunczy zwiazek partnerski

Zasiłek opiekuńczy w związku partnerskim

Prawo do zasiłku opiekuńczego w związku partnerskim

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo lub dobrowolnie) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1)
zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a)
nieprzewidzianego zamknięcia:

 • żłobka
 • klubu dziecięcego
 • przedszkola lub
 • szkoły

do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku:

 • choroby niani z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem

b)
porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
c)
pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

2)
chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat

2a)
chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat

2b)
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku:

a)
porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki

b)
pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

3)
innym chorym członkiem rodziny
art. 32 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Za członków rodziny uważa się:

 • małżonka
 • rodziców
 • rodzica dziecka
 • ojczyma
 • macochę
 • teściów
 • dziadków
 • wnuki
 • rodzeństwo oraz
 • dzieci w wieku powyżej 14 lat

jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki (pkt 242 komentarza do ustawy zasiłkowej)

Za dzieci do 14 roku życia uważa się:

 • dzieci własne ubezpieczonego lub
 • jego małżonka oraz
 • dzieci przysposobione, a także
 • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie

art. 32 ust. 2-3 ustawy zasiłkowej.

Pkt 241 komentarza do ustawy zasiłkowej:
Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie (np. w ramach rodziny zastępczej niezawodowej).

Ważne:
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, przy czym zasiłek za dany okres wypłaca się tylko jednemu z rodziców, tj. temu, który wystąpił z wnioskiem o jego wypłatę (pkt 239 komentarza do ustawy zasiłkowej).

Ważne:
Przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego, za członków rodziny uważani są rodzice dziecka niepozostający w formalnym związku małżeńskim, ale prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.

Przykład
Zatrudniony pracownik pozostaje w związku partnerskim z matką ich wspólnego dziecka (5 lat). Osoby te wychowują wspólnie dzieci z poprzednich związków w wieku odpowiednio: 10 i 11 lat.

W miesiącu sierpniu 2021 r.:

 • przez 10 dni chorowało dziecko (10 lat) z poprzedniego związku partnerki pracownika. Ponieważ pracownik nie jest biologicznym ojcem dziecka oraz nie zawarł związku małżeńskiego z jego matką, nie nabył prawa do zasiłku opiekuńczego.

W miesiącu lipcu 2021 r.:

 • przez 7 dni chorowało dziecko (11 lat) pracownika. Jeżeli wystawione zostało zaświadczenie lekarskie e-ZLA i pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy Z-15A i spełni warunki do jego nabycia, pracodawca wypłaci pracownikowi świadczenie za wskazany okres w dokumencie e-ZLA.


Artykuł w PDF

(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)


Artykuł pochodzi z najnowszej e-Publikacji
dostępna od 15 września 2021 r.

zasilki chorobowe zmiany od 2022

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.