HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zmiany w formularzach zus

Formularze zgłoszeń do ZUS po zmianach

Opublikowano Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUS i ZZA

Art. 10 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), tzw. tarcza antykryzysowa 3.0,
wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie z nich wchodzą w życie z dniem 16 maja 2021 r.
Pierwsza dotyczy:
delegacji dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3-5 i 7 ustawy o sus, mając na względzie zapewnienie kompletności danych przetwarzanych w rejestrach

Druga obejmuje:
zmiany w dokumentach zgłoszeniowych.

Przepisy obowiązujące do 15 maja 2021 r.:
zgodnie z art. 36 ust. 10 ustawy o sus, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej:

dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus, tj.:

  • numer PESEL (w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL serię i numer dowodu osobistego lub paszportu)
  • nazwisko, imię pierwsze i drugie
  • datę urodzenia
  • nazwisko rodowe
  • obywatelstwo i płeć
  • tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty
  • adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Od 16 maja 2021 r. powyższy katalog danych zamieszczanych w zgłoszeniu: ZUS ZUA i ZUS ZZA zostajerozszerzony o „wykonywany zawód”.

Gdzie szukać kodów zawodów: https://www.hrkadryiplace.pl/kody-zawodow-specjalnosci-zgloszenie-zus-jezek-przemyslaw/

W związku z tą zmianą zaktualizowano formularze zgłoszeniowe ZUS ZUA i ZUS ZZA określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących (…)
Aktualizacje do formularzy wprowadzono na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz. U. z dnia 5 maja 2021 r., poz. 846).

Pełna treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846 

Ważne:
Do dokumentów przekazywanych za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego stosuje się wzory dokumentów określone w przepisach rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2020 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym (§ 2 rozporządzenia).

Powyższe oznacza, że:

  • kody zawodów podajemy tylko i wyłącznie w dokumentach przekazywanych do ZUS od 16 maja 2021 r.
  • dokumenty zgłoszeniowe na formularzach ZUS ZUA i ZZA przekazane do ZUS do dnia 15 maja 2021 r. pozostają bez zmian – nie dokonuje się żadnych zmian
  • dokonując zmian lub korekt w dokumentach zgłoszeniowych za okresy przed 16 maja 2021 r. przekazywane do ZUS od tego dnia skutkują podaniem w nich kodu zawodów.

Zapraszam na szkolenia z tej tematyki i planowanych zmian dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych i wypłat świadczeń chorobowych:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia/

Jeżek Przemysław

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.