HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wynagrodzenie ograniczenie składki zdrowotnej

Dwie wypłaty w miesiącu a ograniczenie składki zdrowotnej

Dwie wypłaty w miesiącu a ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty (art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej)
m.in.
za osobę pozostającą w stosunku pracy:
w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca
za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia:
umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.
Zasada ta ma zastosowanie również gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148  i 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PDOF (ulga dla młodych, powracających, rodziców dzieci 4+ i seniorów) jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty (art. 83 ust. 2a ustawy zdrowotnej). Kwotę, o której mowa w art. 83 ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (z pewnymi wyjątkami). Podstawę tę pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe potrąconych przez pracodawcę ze środków pracownika (art. 81 ust. 1 i 6 ustawy zdrowotnej). W przypadku uzyskiwania przychodów dwóch zawartych umów pracę podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie suma przychodów z tych dwóch umów pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika. Gdy w danym miesiącu kalendarzowym pracownikowi wypłacane będzie wynagrodzenie z dwóch umów w różnych terminach i wynagrodzenie z jednej z tych umów będzie niskie, to przy jego rozliczeniu, składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) może być wyższa od zaliczki na podatek dochodowy ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ważne:
———————————————
Obciążenia podatkowo-składkowe za dany miesiąc ustala się w sposób narastający.

Oznacza to, że rozliczając każdą kolejną wypłatę, łączy się ją z wypłatami wcześniejszymi. Po zsumowaniu wszystkich wypłat dokonanych pracownikowi w danym miesiącu może się więc okazać, że powyższe obniżenie nie będzie miało zastosowania. Obliczona w ten sposób składka na ubezpieczenie zdrowotne może być bowiem niższa od zaliczki na podatek dochodowy. W sytuacji gdy po zsumowaniu wszystkich wypłat dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal była wyższa od zaliczki na podatek, to pracodawca powinien dokonać jej ograniczenia.

Przykład
Z pracownikiem (wiek 39 lat, nie jest uczestnikiem PPK) zawarto dwie umowy o pracę (różny rodzaj wykonywanej pracy). Z pierwszej zawartej umowy (1/4 etatu) pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 1 200 zł (wynagrodzenie płatne 25 dnia danego miesiąca), z drugiej (1/3/ etatu) w wysokości: 2 400 zł (wynagrodzenie płatne w ostatnim dniu miesiąca).
Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł oraz
pracownik złożył oświadczenie PIT-2.
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
Pracownik złożył wniosek o nierozliczanie kosztów uzyskania przychodu z drugiej umowy.
1.
Rozliczenie pierwszego wynagrodzenia za pracę 25 października 2022 r.:

L.p.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):
1 200 zł – 164,52 zł = 1 035,48 zł x 9% = 93,19 zł
Zaliczka na podatek dochodowy ustalona na dzień 31 grudnia 2021 r.:
1 200 zł – 250 zł (kup) – 164,52 zł (składki FUS) = 785,48 zł
785 zł x 17% – 43,76 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 89,69 zł
93,19 zł > 89,69 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.: 89,69 zł.
2.
Rozliczenie drugiego wynagrodzenia za pracę na ostatni dzień miesiąca:
Wynagrodzenie za pracę:
2 400 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika:
329,04 zł
emerytalna:
[(9,76% x (1 200 zł + 2 400 zł)] = 351,36 zł – 117,12 zł = 234,24 zł
rentowa:
[(1,5% x (1 200 zł + 2 400 zł)] = 54 zł – 18 zł = 36 zł
chorobowa:
[(2,45% x (1 200 zł + 2 400 zł)] = 88,20 zł – 29,40 zł = 58,80 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
3 106,44 zł
[(1 200 zł + 2 400 zł)] – 493,56 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania:
189,89 zł
(3 106,44 zł x 9%) = 279,58 zł
279,58 zł – 89,69 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
2 856 zł
[(1 200 zł + 2 400 zł)] – 250 zł – 493,56 zł)
Zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych:
43 zł
(2 856 zł x 12% – 300 zł) = 42,72 zł
42,72 zł – 0 zł = 42,72 zł = 43 zł
Do wypłaty:
1 838,07 zł 
(2 400 zł – 329,04 zł – 189,89 zł – 43 zł).
Łączne wynagrodzenie wypłacone w miesiącu:
2 783,86 zł (945,79 zł + 1 838,07 zł).


Ważne:
———————————————

Rozliczając składkę zdrowotną przy wypłacie z 25 dnia danego miesiąca kalendarzowego, pracodawca obliczoną składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru (93,19 zł) obniżył do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (89,69 zł). W ostatecznym rozliczeniu obydwu wypłat ostatniego dnia miesiąca, przepis o ograniczeniu nie miał zastosowania.

 

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/rozliczanie-wynagrodzen-lista-plac-place-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/