HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 37

Kolejna interpretacja ZUS odnosząca się do terminu wypłaty wynagrodzenia

O pierwszej interpretacji ZUS z 25 września 2023 r. pisaliśmy
https://www.hrkadryiplace.pl/zmiana-stanowiska-zus-schemat-podlegania-i-rozliczania-skladek-z-zawartych-umow-prawa-cywilnego-zlecenia-kontrakt-menedzerki-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/
Pojawiła się kolejna dotycząca rozliczenia składki zdrowotnej od przychodów członka zarządu wykonującego czynności na podstawie aktu powołania.
Po zmianach od 1 stycznia 2022 r.
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną, wprowadzono następujące zmiany
art. 66 w ust. 1 pkt 35a
Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.
Zmiana od 1 lipca 2022 r.
art. 66 w ust. 1 pkt 35a
Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6 000 zł.
Dotychczas ZUS stał na stanowisku takim, że od wypłaconej premii w 2022 r. należnej za 2021 r. członkom zarządu nie należy rozliczać składki zdrowotnej, gdyż premia ta dotyczyła okresu w którym członek zarządu nie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu

ZUS nowe

Interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Gdańsku
z dnia 14 września 2023 r. znak DI/100000/43/778/2022
(…)
Spółka posiadała wieloosobowy zarząd, którego członkowie pełnili wskazaną funkcję na podstawie powołania. Ustalono im premię za 2021 r. jednak jej naliczenia i następnie wypłaty dokonano w 2022 r.
Użyte przez prawodawcę w ww. przepisie wyrażenie „wynagrodzenie” należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych. Należy dodatkowo wskazać, że prawodawca powiązał sposób konkretyzacji obowiązku składkowego ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych, przy czym nie odesłał w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych do żadnego konkretnego źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…)
W ocenie ZUS wypłaconą kwotę premii w 2022 r. należało uwzględnić w podstawie wymiaru składki zdrowotnej członków zarządu pełniących swoją funkcję na mocy powołania i otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie. W związku z powyższym stanowisko spółki ZUS uznał za nieprawidłowe.

Jeżek Przemysław