HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wynagrodzenie po wzroście minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca

Ile pracownik otrzyma więcej "na rękę"

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmiany w umowie o pracę
https://www.hrkadryiplace.pl/zmiana-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-zapisy-umowy-o-prace-minimalna-stawka-godzinowa-umowa-zlecenia-wzrost-jezek-przemyslaw/

Przykład
Pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 4 242 zł. Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł oraz złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 ze wskazaniem rozliczania kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12 tj. 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 2%.
Schemat rozliczania wynagrodzeń na liście płac.
Potrącenia w części przypadającej na pracownika.
Krok pierwszy.
Naliczenie i potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia:
emerytalne – rentowe – chorobowe.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w miesiącu kalendarzowym 4 242 zł. Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
Składka na ubezpieczenie emerytalne:
4 242 zł x 9,76 % = 414,02 zł.
Składka na ubezpieczenie rentowe:
4 242 zł x 1,5 % = 63,63 zł.
Składka na ubezpieczenie chorobowe:
4 242 zł x 2,45 % = 103,93 zł.
Łączna kwota do potrącenia:
581,58 zł (414,02 zł + 63,63 zł + 103,93 zł).
Krok drugi.
Naliczenie i potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ustalenie podstawy wymiaru składki.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskanego w miesiącu kalendarzowym pomniejszona o naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH). Podstawę wymiaru i naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.
4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa pomnożona x 9%.
3 660,42 zł x 9% = 329,44 zł.
Krok trzeci.
Podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w miesiącu kalendarzowym pomniejszona o:
1)
pracownicze koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł) oraz
2)
naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH).
Podstawę do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych.
4 242 zł – 250 zł – 581,58 zł = 3 410 zł.
Krok czwarty.
Zaliczka na podatek dochodowy.
Podstawa do opodatkowania pomnożona x 12 % pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek 300 zł (1/12 z 3 600 zł pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2).
3 410 zł x 12 % – 300 zł = 109 zł.
Krok piąty.
Kwota do wypłaty (tzw. kwota netto).
Wynagrodzenie pomniejszone o:
1)
składki na ubezpieczenia społeczne E-R-CH
2)
składkę na ubezpieczenie zdrowotne
3)
zaliczkę na podatek dochodowy
4 242 zł – 581,58 zł – 329,44 zł – 109 zł = 3 221,98 zł.

LP (1)

Koszty wynagrodzenia pracodawcy.
Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne.
E-R-W (emerytalna, rentowa i składka na ubezpieczenie wypadkowe).
Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Ustalenie podstawy wymiaru.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w miesiącu kalendarzowym:
4 242 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
Składka na ubezpieczenie emerytalne:
4 242 zł x 9,76% = 414,02 zł.
Składka na ubezpieczenie rentowe:
4 242 zł x 6,5% = 275,73 zł.
Składka na ubezpieczenie wypadkowe:
4 242 zł x 2% = 84,84 zł.
Fundusz Pracy:
4 242 zł x 2,45% = 103,93 zł
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
4 242 zł x 0,1% = 4,24 zł.
Fundusz Emerytur Pomostowych:
brak obowiązku naliczania składki.
Łączny koszt pracodawcy:
5 124,76 zł (4 242 zł + 414,02 zł + 275,73 zł + 84,84 zł + 103,93 zł + 4,24 zł).

Przykład
Pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 4 300 zł (od 1 lipca 2024 r.). Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł oraz złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 ze wskazaniem rozliczania kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/12 tj. 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 2%.
Schemat rozliczania wynagrodzeń na liście płac.
Potrącenia w części przypadającej na pracownika.
Krok pierwszy.
Naliczenie i potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia:
emerytalne – rentowe – chorobowe.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w miesiącu kalendarzowym 4 300 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
Składka na ubezpieczenie emerytalne:
4 300 zł x 9,76 % = 419,68 zł.
Składka na ubezpieczenie rentowe:
4 300 zł x 1,5 % = 64,50 zł.
Składka na ubezpieczenie chorobowe:
4 300 zł x 2,45 % = 105,35 zł.
Łączna kwota do potrącenia:
589,53 zł (419,68 zł + 64,50 zł + 105,35 zł).
Krok drugi.
Naliczenie i potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ustalenie podstawy wymiaru składki.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskanego w miesiącu kalendarzowym pomniejszona o naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH). Podstawę wymiaru i naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.
4 300 zł – 589,53 zł = 3 710,47 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa pomnożona x 9%.
3 710,47 zł x 9% = 333,94 zł.
Krok trzeci.
Podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w miesiącu kalendarzowym pomniejszona o:
1)
pracownicze koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł) oraz
2)
naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH).
Podstawę do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych.
4 300 zł – 250 zł – 589,53 zł = 3 460 zł.
Krok czwarty.
Zaliczka na podatek dochodowy.
Podstawa do opodatkowania pomnożona x 12 % pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek 300 zł (1/12 z 3 600 zł pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2).
3 460 zł x 12 % – 300 zł = 115 zł.
Krok piąty.
Kwota do wypłaty (tzw. kwota netto).
Wynagrodzenie pomniejszone o:
1)
składki na ubezpieczenia społeczne E-R-CH
2)
składkę na ubezpieczenie zdrowotne
3)
zaliczkę na podatek dochodowy
4 300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 115 zł = 3 261,53 zł.

LP (2)

Koszty wynagrodzenia pracodawcy.
Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne.
E-R-W (emerytalna, rentowa i składka na ubezpieczenie wypadkowe).
Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Ustalenie podstawy wymiaru.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w miesiącu kalendarzowym:
4 300 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
Składka na ubezpieczenie emerytalne:
4 300 zł x 9,76% = 419,68 zł.
Składka na ubezpieczenie rentowe:
4 300 zł x 6,5% = 279,50 zł.
Składka na ubezpieczenie wypadkowe:
4 300 zł x 2% = 86 zł.
Fundusz Pracy:
4 300 zł x 2,45% = 105,35 zł
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
4 300 zł x 0,1% = 4,30 zł.
Fundusz Emerytur Pomostowych:
brak obowiązku naliczania składki.
Łączny koszt pracodawcy:
5 194,83 zł (4 300 zł + 419,68 zł + 279,50 zł + 86 zł + 105,35 zł + 4,30 zł).

Do wypłaty dla pracownika:
3 261,53 zł – 3 221,98 zł = + 39,55 zł
Koszt pracodawcy:
5 194,83 zł – 5 124,76 zł = + 70,07 zł 

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w 2024 r.