HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmiany w umowie o pracę

Wzrost od 1 lipca 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 r. wynosi 4 300 zł.      Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług od 1 lipca 2024 r. wynosi 28,10 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893).

Minimalne wynagrodzenie za pracę:
to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych.
Minimalna stawka godzinowa:
ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie.
Zapamiętaj
Rozliczając wynagrodzenie „należne za czerwiec 2024 r.” w lipcu 2024 r., pracodawca uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w miesiącu za które wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że pracodawca rozliczy wynagrodzenie np. 5 lipca 2024 r. w wysokości 4 242 zł bez obowiązku podwyższania do wysokości 4 300 zł.
Zmiana treści umowy o pracę

Jednym z punktów w zawartej umowie o pracę jest zapis o przysługującym pracownikowi wynagrodzeniu za pracę ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia (art. 29 § 1 pkt 3 ustawy kodeks pracy). Z przepisów nie wynika wprost jak szczegółowe mają być zapisy dotyczące wynagrodzenia za pracę w treści zawartej umowy ani nie nakładają obowiązku, aby wynagrodzenie ustalane było kwotowo. Strony stosunku pracy mogą w umowie o pracę wskazać konkretną stawkę minimalnego wynagrodzenia lub odesłać do kwot wynikających z przepisów. 
Jeżeli w umowie o pracę wskazano konkretną wysokość wynagrodzenia minimalnego wówczas zmiana jej wysokości jest wymagana wraz ze wzrostem od 1 lipca 2024 r. Można przeprowadzić ją na podstawie zawartego z pracownikiem porozumienia zmieniającego.
Jeżeli w umowie użyto ogólnego sformułowania, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach, pracodawca nie ma obowiązku zmieniać treści umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia za pracę. 
Podobnie należy postąpić w przypadku zawarcia umowy zlecenia objętej minimalną stawką godzinową. 

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę a kwota wolna od potrąceń:
https://www.hrkadryiplace.pl/kwoty-wolne-od-potracen-po-zmianie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-w-2024-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę a obowiązek przeliczenia podstawy do urlopu wypoczynkowego:
https://www.hrkadryiplace.pl/zmiana-minimalnego-wynagrodzenia-przeliczenie-podstawy-do-urlopu-wypoczynkowego-i-ekwiwalentu-dodatek-nocny-jezek-przemyslaw/

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/