HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach lipiec 2023 wyższa kwota świadczeń urlopowych od lipca 2023

Odpis na ZFŚS po zmianach od 1 lip2023 r.

Odpis na ZFŚS po zmianach od 1 lipca 2023 r.

10 sierpnia 2023 r. opublikowana została w Dz. U. poz. 1586 ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem następnym. Art. 3 zmienia art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawy o ZFŚS).
Po zmianie stanowi on, że:
ust. 1
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. kwotę 4 434,58 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 195)

ust. 2
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.
przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. kwotę 5 104,90 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 266).

Po zmianach w 2023 r.
Odpis podstawowy w 2023 r. na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach w okresie

od 1 stycznia do 30 czerwca:
wynosi 1 662,97 zł (4 434,58 zł × 37,5%)

od 1 lipca do 31 grudnia:
wynosi 1 914,34 zł (5 104,90 zł × 37,5%).

Wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) wynosi:
od 1 stycznia do 30 czerwca:
wynosi 2 217,29 zł (4 434,58 zł × 50%)

od 1 lipca do 31 grudnia:
wynosi 2 552,45 zł (5 104,90 zł × 50%).
Po zmianach w 2023 r.
odpis na jednego pracownika młodocianego:
od 1 stycznia do 30 czerwca:
I rok nauki 5%:                

221,73 zł
II rok nauki 6%:              

266,07 zł
III rok nauki 7%:             

310,42 zł
od 1 lipca do 31 grudnia:
I rok nauki 5%:                

255,25 zł
II rok nauki 6%:              

306,29 zł
III rok nauki 7%:             

357,34 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
od 1 stycznia do 30 czerwca:
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności:

6,25%: 277,16 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę:

6,25%: 277,16 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego:

7,50%: 332,59 zł.
od 1 lipca do 31 grudnia:
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności:

6,25%: 319,06 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę:

6,25%: 319,06 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego:

7,50%: 382,87 zł.

Przykład
Pracodawca zatrudnia w tzw. normalnych warunkach pracy 215 pracowników w pełnym wymiarze etatu, 22 pracowników na 1/2 etatu oraz 50 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych.
Do końca maja 2023 r. pracodawca przekazał na rachunek Funduszu:

[(215 x 1 etat) + (22 pracowników x 1/2 etatu)] x 1 662,97 zł = 375 831,22 zł
50 pracowników x 1 etat x 2 217,29 zł = 110 864,50 zł
[75% x (375 831,22 zł + 110 864,50 zł)] = 365 021,79 zł
Do 30 września 2023 r. pracodawca odprowadzi na rachunek Funduszu:

odpis za styczeń-czerwiec:
[(375 831,22 zł + 110 864,50 zł) x 6/12] = 243 347,86 zł
odpis za lipiec-grudzień:

[(215 x 1 etat) + (22 pracowników x 1/2 etatu)] x 1 914,34 zł = 432 640,84 zł
50 pracowników x 1 etat x 2 552,45 zł = 127 622,50 zł
432 640,84 zł + 127 622,50 zł = 560 263,34 zł
560 263,34 zł x 6/12 = 280 131,67 zł
Łączny odpis w 2023 r.: 243 347,86 zł + 280 131,67 zł = 523 479,53 zł

do przekazania do 30 września 2023 r.: 523 479,53 zł – 365 021,79 zł = 158 457,74 zł

Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/