HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu

Premia roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu

# 29
Pytanie uczestnika
Pracownik oprócz miesięcznego wynagrodzenia ma prawo do premii rocznej należnej za rok kalendarzowy wypłacanej do końca lutego roku następnego. 1 stycznia 2024 r. nastąpiła zmiana etatu z 1/2 na pełny. Pracownik stał się niezdolny do pracy w marcu 2024 r. W jakiej wysokości należy uwzględnić w podstawie wysokość premii za 2023 r. ?

Odpowiedź 
Jeśli zmiana wymiaru czasu pracy miała miejsce po upływie czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub po zakończeniu roku poprzedzającego tę niezdolność, składnik kwartalny lub roczny przyjmuje się w kwocie przeliczonej odpowiednio do nowego wymiaru czasu pracy (pkt 305 komentarza do ustawy zasiłkowej).
Przykład
Pracownik stał się niezdolny do pracy od 2 do 5 marca 2024 r. (4 dni). Wynagradzany jest stawką godzinową w wysokości 29 zł/h. 1 stycznia 2024 r. zmieniono wymiar czasu pracy z 1/2 etatu do pełnego. Pracownik uprawniony jest do nagrody rocznej, pomniejszanej za czas niezdolności do pracy, którą za 2023 r. otrzymał w wysokości 3 850 zł. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracodawca uwzględni przeciętne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres po zmianie wymiaru czasu pracy tj. za okres od stycznia do lutego 2024 r. oraz nagrodę roczną w wysokości 1/12 kwoty otrzymanej za rok poprzedni po przeliczeniu jej do aktualnego wymiaru czasu pracy.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wyniesie.
Miesięczne wynagrodzenie pracownika:
01.2024 r. w wysokości 29 zł x 168 h (wymiar czasu pracy) = 4 872 zł

02.2024 r. w wysokości 29 zł x 168 h (wymiar czasu pracy) = 4 872 zł.
[(4 872 zł + 4 872 zł) : 2 miesiące] = 4 872 zł.
[4 872 zł – (4 872 zł x 13,71%)] = 4 872 zł– 667,95 zł = 4 204,05 zł.
Nagroda roczna w wysokości 1/12 przeliczona do aktualnego wymiaru czasu pracy.
Współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do poprzedniego 1 : 0,5 = 2.
Przeliczenie nagrody rocznej do ustalonego współczynnika (3 850 zł x 2) = 7 700 zł. Wysokość nagrody rocznej wliczonej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego:

(7 700 zł : 12 miesięcy) = 641,67 zł
[641,67 zł – (641,67 zł x 13,71%)] = 641,67 zł – 87,97 zł = 553,70 zł.
Razem:
4 204,05 zł + 553,70 zł = 4 757,75 zł.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego za cały okres niezdolności do pracy wyniosła:

4 757,75 zł : 30 dni = 158,59 zł
158,59 zł x 80% = 126,87 zł
126,87 zł x 4 dni = 507,48 zł.

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w sytuacjach wątpliwych