HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 46

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2023 r.

Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia za pracę wypłaconego w 2023 r. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa
od 1 stycznia 2023 r.:
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
3 490 zł
od 1 lipca 2023 r.:
3 600 zł
minimalna stawka godzinowa
z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wynosi:
od 1 stycznia 2023 r.:
22,80 zł
za każdą godzinę świadczonej usługi
od 1 lipca 2023 r.:
23,50 zł
za każdą godzinę świadczonej usługi.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952).

Minimalne wynagrodzenie za pracę:
to wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy. Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych.
Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak:
1)
odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej
2)
dodatek za pracę w porze nocnej
3)
wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalna stawka godzinowa:
ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie.

Pracodawcy, wypłacając minimalne wynagrodzenie za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. powinni je wypłacić w wysokości obowiązującej w 2022 r. a więc 3 010 zł. Należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w miesiącu, w którym praca była wykonana a więc w grudniu 2022 r.
Z dniem 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3 600 zł. Pracodawcy, wypłacając minimalne wynagrodzenie za czerwiec 2023 r. w lipcu 2023 r. powinni je wypłacić w wysokości obowiązującej w czerwcu 2023 r. a więc 3 490 zł. Należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w miesiącu, w którym praca była wykonana a więc w czerwcu 2023 r.

Przychód pracownika
ze stosunku pracy powstaje w miesiącu, w którym pracownik otrzyma to wynagrodzenie lub zostanie mu postawione do dyspozycji. Gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie (lub zostaje mu ono postawione do dyspozycji) za grudzień 2022 r. w styczniu 2023 r. to przychód z tego tytułu pracownik uzyskał w styczniu 2023 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. 

taabela

Skala podatkowa obowiązująca w 2023 r.
Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29 – 30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF).

ttaabela

Kwota zmniejszająca podatek
30 000 zł x 12% = 3 600 zł
Koszty uzyskania przychodów wynoszą
miesięcznie
250 zł
w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (miejscowość wykonywania pracy) i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, koszty te wynoszą
300 zł
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy (po złożeniu przez pracownika stosowanego oświadczenia) wynosi:
300 zł (1/12 x 3 600 zł)
150 zł (1/24 x 3 600 zł)
100 zł (1/36 x 3 600 zł)

Dochód:
Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca kalendarzowego przychody (w tym zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego wypłacane przez płatnika), po odliczeniu:
miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów oraz
potrąconych przez zakład pracy w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 3 490 zł.
Pracownikowi:
przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu:
250 zł oraz
pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 ze wskazaniem rozliczania kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/24 tj. 150 zł
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
Składka na ubezpieczenie wypadkowe: 2%

Schemat rozliczania wynagrodzeń na liście płac.
Potrącenia w części przypadającej na pracownika:
Krok pierwszy:
Naliczenie i potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne – rentowe – chorobowe.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym:
3 490 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
składka na ubezpieczenie emerytalne:
3 490 zł x 9,76 % = 340,62 zł
składka na ubezpieczenie rentowe:
3 490 zł x 1,5 % = 52,35 zł
składka na ubezpieczenie chorobowe:
3 490 zł x 2,45 % = 85,51 zł
Łączna kwota do potrącenia: 478,48 zł (340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł).
Krok drugi:
Naliczenie i potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ustalenie podstawy wymiaru składki:
łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszona o naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH). Podstawę wymiaru i naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku.
3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne: podstawa pomnożona x 9%
3 011,52 zł x 9% = 271,04 zł.
Krok trzeci:
Podstawa do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym pomniejszona o:
1)
pracownicze koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł) oraz
2)
naliczone i potrącone składki na fundusz ubezpieczeń społecznych (E-R-CH).
Podstawę do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych.
3 490 zł – 250 zł – 478,48 zł = 2 762 zł.
Krok czwarty:
Zaliczka na podatek dochodowy.
Podstawa do opodatkowania pomnożona x 12 % pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek: 150 zł (1/24 z 3 600 zł pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2)
2 762 zł x 12 % – 150 zł = 181 zł
Krok piąty:
Kwota do wypłaty (tzw. kwota netto)
Wynagrodzenie pomniejszone o:
1)
składki na ubezpieczenia społeczne: E-R-CH
2)
składkę na ubezpieczenie zdrowotne
3)
zaliczkę na podatek dochodowy
3 490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 181 zł = 2 559,48 zł.

minimalne

Potrącenia w części przypadającej na pracodawcę:
Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne: E-R-W
Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Emerytur Pomostowych
Ustalenie podstawy wymiaru
Łączna wysokość wynagrodzenia uzyskana w danym miesiącu kalendarzowym:
3 490 zł.
Podstawę wymiaru i naliczone składki na poszczególne ubezpieczenia zaokrąglić należy do dwóch miejsc po przecinku.
składka na ubezpieczenie emerytalne:
3 490 zł x 9,76% = 340,62 zł
składka na ubezpieczenie rentowe:
3 490 zł x 6,5% = 226,85 zł
składka na ubezpieczenie wypadkowe:
3 490 zł x 2% = 69,80 zł
Fundusz Pracy:
3 490 zł x 2,45% = 85,51 zł
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
3 490 zł x 0,1% = 3,49 zł
Fundusz Emerytur Pomostowych:
brak obowiązku naliczania składki
Łączny koszt pracodawcy: 4 216,27 zł
(3 490 zł + 340,62 zł + 226,85 zł + 69,80 zł + 85,51 zł + 3,49 zł).

koszt pracod

Jeżek Przemysław
Szkolenia

https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/