HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 44

Ulga dla seniora a ukończenie wieku

Dzień urodzin a prawo do ulgi dla seniora

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF wolne od podatku dochodowego są przychody

  • ze stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej
  • spółdzielczego stosunku pracy
  • z umów zlecenia

o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz od 1 lipca 2022 r. z zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej:

do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo

  • ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

otrzymane przez podatnika:
po ukończeniu 60 roku życia (w przypadku kobiety) i 65 roku życia (w przypadku mężczyzny) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
a)
emerytury lub renty rodzinnej:
o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

b)
emerytury lub renty rodzinnej:
o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320)

c)
emerytury lub renty rodzinnej:
o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320)

d)
emerytury lub renty rodzinnej:
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621)

e)
świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a:
świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy – w wysokości 20% należności

f)
uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego:
o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).

Zapamiętaj
Jeżeli wynagrodzenie za pracę przekazywane jest na podany przez pracownika rachunek bankowy to dniem uzyskania przez pracownika przychodu jest dzień „zejścia” pieniędzy z rachunku bankowego pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia za jaki okres wynagrodzenie jest „należne” tylko w którym dokładnie dniu przekazane zostało na konto pracownika.

W przypadku ukończenia wieku emerytalnego (K-60 M-65) w trakcie roku kalendarzowego, przychody ze stosunku pracy w PIT-11 należy wykazać w następujący sposób

Przykład
Pracownica w dniu 20.05.2022 r. obchodzi 60 urodziny, nie złożyła wniosku o stosowanie „ulgi dla seniora”.

W wierszu 1
W informacji PIT-11 należy wykazać wszystkie faktycznie uzyskane przychody ze stosunku pracy (opodatkowane) uzyskane w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2022 r.

W wierszu 3
W informacji PIT-11 należy wykazać wszystkie faktycznie uzyskane przychody ze stosunku pracy (opodatkowane) uzyskane w okresie od 20 maja do 31 grudnia 2022 r.

0po90p
 
KIS
—————————

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 grudnia 2022 r.
Pytanie
Jak powinniśmy interpretować art. 21 pkt 1 ust. 154 ustawy o PDOF odnośnie wieku pracownika w celu stosowania ulgi dla seniora. Pracownica w dniu 10.10.2022 r. obchodzi 60 urodziny i chce skorzystać z ulgi dla seniora. W przepisie wskazano zwolnienie przychodów ze stosunku pracy „po ukończeniu 60 lat”. Czy „po ukończeniu 60 lat” powinniśmy interpretować tak, że przychody uzyskane od dnia następnego tj. od 11.10.2022 r. ? Czy jednak uzyskanie przychodu w dniu urodzin tj. 10.10.2022 r. jest objęte już ulgą dla seniora ?

Odpowiedź
prawo do zwolnienia nabywa się w dniu urodzin. Zatem gdy wypłata wynagrodzenia przypada
 w dniu urodzin lub po tym dniu, można do niej zastosować zwolnienie (w przypadku posiadania oświadczenia złożonego przez podatnika).

Jeżek Przemysław
szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/