HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 33

Umowa zlecenia a kwota zmniejszająca podatek

# 1
Pytanie uczestnika
Od 1 września 2022 r. osoba fizyczna w wieku 32 lat wykonuje w naszym podmiocie umowę zlecenia. Z umowy tej zgłoszona jest do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych E-R oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach w ustawie o PDOF osoba ta z dniem 2 stycznia 2023 zł złożyła oświadczenie PIT-2(9) o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/24 tj. 150 zł. W dniu 9 stycznia 2023 r. będziemy rozliczać wynagrodzenie z umowy należne za miesiąc grudzień 2022 r. Czy możemy rozliczyć kwotę zmniejszającą podatek ?
Odpowiedź
Tak
art. 31b ust. 1 ustawy o PDOF
obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.
W przypadkach, o których mowa w art. 32, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 1 pkt 1-4 i 7-9 oraz art. 41 ust. 1, płatnik pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.
art. 41 ust. 1
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w:

art. 13 pkt 2 i 4-9
m.in. przychody z umów zlecenia i o dzieło, przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, przychody z umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, czy z kontraktów menadżerskich
oraz
art. 18 ustawy o PDOF przychody z praw majątkowych.

pit2

art. 31a ust. 5 ustawy o PDOF
obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, a w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 34 ustawy o PDOF (organ rentowy) po drugim miesiącu, w którym je otrzymał

Przykład
Sp. z o.o. zawarła z osobą fizyczną (w wieku 32 lat) umowę zlecenia na okres od 1 września 2022 r. do 31 marca 2023 r. z wynagrodzeniem w wysokości: 3 500 zł. Ze złożonego oświadczenia wynika, że zawarta umowa jest jedynym tytułem do ubezpieczeń. Zleceniobiorca nie ma ustalonego prawa do renty i emerytury i nie posiada stopnia niepełnosprawności. Osoba nie wnioskowała o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W dniu 2 stycznia 2023 r. zleceniobiorca złożył oświadczenie PIT-2 o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości: 1/24 (3 600 zł /24) 150 zł.
Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia należnego za miesiąc 12.2022 r. wypłaconego w dniu 10 stycznia 2023 r. 

lista

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/