HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
3

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w podstawie świadczeń chorobowych

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem w podstawie świadczeń chorobowych

# 10
Pytanie uczestnika
W związku z nowym stanowiskiem ZUS odnośnie wliczania wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w jaki sposób należy wliczać wypłacone pracownikowi wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło ? czy w całości w miesiącu wypłacenia czy można podzielić je proporcjonalnie na okresy trwania umowy i przyjąć część wynagrodzenia do podstawy?
Przykładowo:
otrzymujemy zwolnienie lekarskie pracownika od 22 września do 30 września 2023 r. W podstawie do wynagrodzenia chorobowego uwzględniamy miesiące IX 2022 – VIII 2023. W okresie 12 m-cy, które bierzemy do podstawy, w miesiącu X 2022 pracownik otrzymał wynagrodzenie z umowy o dzieło zawartej na okres od 01.07 do 30.09.2022 r. w kwocie 2 000 zł brutto. 
Odpowiedź:
W podstawie wymiaru świadczenia chorobowego powinno być uwzględnione wyłącznie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przeliczone na okres września 2022 r.
Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego, co do zasady, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Dla prawidłowego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi istotne jest za jaki okres wynagrodzenie (także inne składniki wynagrodzenia, np. premie, dodatki, nagrody) zostało wypłacone, a nie kiedy zostało wypłacone. W związku z tym w podstawie wymiaru powinno być uwzględnione wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, którą pracownik zawarł z własnym pracodawcą na okres od 1.7.2022 r. do 30.09.2022 r., ale tylko w tej części, w której przysługuje za wrzesień 2022 r. tj.:
2 000 zł : 92 dni x 30 dni = 652,17 zł po pomniejszeniu o 13,71%

Najbliższe szkolenie z tej tematyki
20 października 2023 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-pracownikow-i-zleceniobiorcow-zmiana-stanowiska-zus-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/