HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
polowa okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie zmieniające – połowa okresu wypowiedzenia

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny (art. 34 ustawy Kodeks pracy) wynosi:
3 dni robocze:
jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
1 tydzień:
jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
2 tygodnie:
jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres
wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, jak i określony (art. 36 § 1 ustawy Kodeks pracy) uzależniony jest od łącznego zakładowego stażu pracy i wynosi:

2 tygodnie:
jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
1 miesiąc:
jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
3 miesiące:
jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 K.p.).

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany warunków zatrudnienia a pracownik, na mocy porozumienia, nie wyraża zgody na ich zmianę, pracodawca może skorzystać z wypowiedzenia zmieniającego, w przypadku którego zmienione warunki wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia.
Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym (art. 42 § 1 K.p.). Przy czym wypowiedzenie zmieniające uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przez zainteresowanego ich przyjęcia, umowa o pracę z upływem okresu wypowiedzenia ulega rozwiązaniu.
Pracownik może odrzucić nowe warunki pracy i płacy, powiadamiając o tym pracodawcę przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, a jego milczenie oznacza, że wyraził na nie zgodę (art. 42 § 3 K.p.).

Jak w powyższej sytuacji ustalić połowę okresu wypowiedzeniu ?

 

SN

Wyrok Sądu Najwyższego
II PK 300/11 – z dnia 
12.07.2012 r.
(…)
rozważania wypada rozpocząć od przypomnienia, że okres wypowiedzenia to czas, który ma upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy z mocy oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy od okresów ustanowionych przez Kodeks pracy. Konstrukcja wypowiedzenia polega na tym, że rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem przewidzianego w przepisach okresu wypowiedzenia i w określonym przepisami terminie. W praktyce często powstaje problem, od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, czy od momentu złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu, czy też należy go liczyć niejako wstecz od momentu nadejścia terminu rozwiązania stosunku pracy. W świetle obowiązującego unormowania i prawa cywilnego stosowanego przez art. 300 k.p. okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu złożenia skutecznie stosownego oświadczenia woli, kończy się jednak w terminach ustawowo oznaczonych (ostatni dzień miesiąca, sobota), musi bowiem wynosić wielokrotność tygodnia lub miesiąca. Taka konstrukcja powoduje możliwość „przedłużenia” ex lege okresu wypowiedzenia do nadejścia terminu (…).

MRPIPS NOWE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na bazie powyższego wyroku SN, uznało, że
„(…)
pomocne w tym zakresie może być orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym obecnie dominuje pogląd, w myśl którego rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia następuje od daty złożenia przez stronę (pracodawcę lub pracownika) drugiej stronie stosunku pracy oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę.
(…)
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r. (II PK 300/11 OSNP z 2013 r. nr 15-16, poz. 169), w którym Sąd ten stwierdził, że okresy wypowiedzenia nie mają charakteru okresów sztywnych. Do przedłużenia okresu wypowiedzeniadochodzi z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia, gdy pracodawca złoży oświadczenie woli w innym dniu niż sobota lub ostatni dzień miesiąca (art. 30 § 21 K.p.). (…).
Odpowiednio do powyższego resort pracy uważa, że połowę okresu wypowiedzenia, do którego pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i/lub płacy w przypadku ich wypowiedzenia przez pracodawcę na podstawie art. 42 § 3 K.p. (wypowiedzenie zmieniające) wyznacza moment przypadający w połowie okresu liczonego od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniuzmieniającym do upływu (końcowej daty) okresu wypowiedzenia, który przypada odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. (…)”.

Przykład:
W dniu 19 lipca 2021 r. pracodawca wręczył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu warunków umowy o pracę w części dotyczącej miejsca wykonywania pracy, wskazując przy tym nowe warunki zatrudnienia.
W piśmie zamieszczono pouczenie o możliwości odmowy ich przyjęcia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Pracownika obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy ze względu na staż u danego pracodawcy wynoszący co najmniej 3 lata.
Przyjmując stanowisko resortu pracy oraz wyrok SN, pracownik może odrzucić zaproponowane warunki w terminie do 8 września 2021 r.:
trzymiesięczny okresie wypowiedzenia upłynie w dniu  31 października 2021 r. (104 dni)
połowa okresu: 104 dni : 2 = 52 dni czyli 9 września 2021 r.

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.