HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zasilki chorobowe 2022

Zasiłki chorobowe po zmianach w 2022 r. dla prowadzących działalność

Świadczenia chorobowe dla prowadzących działalność i osób współpracujących

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową

Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.:
Art. 2 ustawy zasiłkowej
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, obejmują:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • (uchylony)
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy.

Zmiany:
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621).

Zmiany od dnia 1 stycznia 2022 r.:
Po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
Art. 2a.
1.
Świadczenia, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 5 i 6

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy

nie przysługują osobom:

 • prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym
 • osobom współpracującym z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
 • duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia

w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, do czasu spłaty całości zadłużenia.
2.
Prawo do świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 5 i 6, przedawnia się, jeżeli zadłużenie, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Przyjmując, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie: 3 010 zł, to w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 30,10 zł, do czasu spłaty całości zadłużenia, osoby te nie otrzymają świadczenia chorobowego (wszystkich zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego).

Przykład
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność od trzech lat podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W okresie od 1 do 16 lutego 2022 r. będzie niezdolna do pracy z powodu choroby oraz, że w dniu 1 lutego 2022 r. zaległość z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne wyniesie: 47 zł.
Przyjmując, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wyniesie 3 010 zł, to zadłużenie będzie wyższe od kwoty 1% tego wynagrodzenia (30,10 zł < 47 zł). Ubezpieczona nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia ulegnie przedawnieniu, jeśli spłata nie nastąpi do 1 sierpnia 2022 r.

Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.:
zgodnie z art. 6 ust. 2
Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Osobom:
1)
prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym
2)
duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia
oraz członkom ich rodzin świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł do czasu spłaty całości zadłużenia, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 3.
3.
Prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 11, przedawnia się, jeżeli zadłużenie, o którym mowa w ust. 2, nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku lub od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych świadczeń z tytułu choroby zawodowej.
4.
Osobom, o których mowa w ust. 2, Zakład wypłaca świadczenia w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do tych świadczeń, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od spłaty całości zadłużenia.

Zmiany od dnia 1 stycznia 2022 r.:
Nowela zmienia w ustawie wypadkowej przepis art. 6 ust. 2, który w aktualnym stanie prawnym stanowi o braku prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego dla wymienionych osób oraz członków ich rodzin, gdy zadłużenie z tytułu składek przekracza 6,60 zł do czasu spłaty całości zadłużenia. W tym przypadku prawo do świadczeń wypadkowych przedawnia się po upływie 6 miesięcy.
Po zmianie osobom oraz członkom ich rodzin świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta wypadkowa) nie będą przysługiwały w razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia, do czasu spłaty całości zadłużenia.

Artykuł do pobrania w PDF
(na dole strony: POBIERZ ARTYKUŁ)

Najbliższe szkolenia z tematyki:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/

 

zasiłki składki ZUS zmiany

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.