HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 15

Zwolnienie na czas wykonywania badań okresowych a wysokość wynagrodzenia

# 12
Pytanie uczestnika
Pracownik nie wykonywał pracy przez dwa dni września w związku z wykonywaniem badań okresowych. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości, pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia (premia, dodatek nocny, nadgodziny). Jak należało ustalić wysokość wynagrodzenia za wrzesień 2023 r.
Odpowiedź
W przypadku zachowania prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli z przepisu nie wynika jak wysokość tego wynagrodzenia należy ustalić, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 927 z dnia 11.05.2017 r.), zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu.
par. 5 ust. 1 rozporządzenia
przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.
Oznacza to, że przy obliczaniu wynagrodzenia za ten czas, zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc przyjmuje się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Gdy w miesiącu, w którym pracownik korzystał np. z urlopu okolicznościowego, na jego wynagrodzenie składały się tylko składniki stałe, gdyż nie wypracował składników zmiennych, wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego tego pracownika należy obliczyć tylko w oparciu o stałe składniki wynagrodzenia.

Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy w dniach 4-5 września 2023 r. (16 h) w związku z wykonywaniem badań okresowych. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 3 950 zł, pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową uzależnioną od nieobecności w pracy. We wrześniu 2023 r.  wymiar czasu pracy wyniósł 168 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:

premię regulaminową                                   
825 zł
dodatek za pracę w porze nocnej           
122,50 zł
wynagrodzenie za nadgodziny (9h)               
225,16 zł
W związku z wykonywaniem badań kontrolnych, należy obliczyć uzupełniające wynagrodzenie ze zmiennych składników przysługujących za wrzesień 2023 r.
W tym celu należy:
zsumować zmienne składniki
za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przysługujące za wrzesień:

(825 zł + 122,50 zł + 225,16 zł) = 1 172,66 zł
tak ustaloną podstawę
podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w miesiącu wrześniu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy:

[1 172,66 zł : 161 h (168 h – 16 h + 9 h)] = 7,28 zł
7,28 zł x 16 h (liczba godz. niewykonywania pracy) = 116,48 zł
(uzupełniające wynagrodzenie za 2 dni nieprzepracowane).
Łącznie wynagrodzenie za wrzesień 2023 r. wyniosło: 5 239,14 zł
(3 950 zł + 825 zł + 122,50 zł + 225,16 zł + 116,48 zł).

Powyższe potwierdza Ministerstwo pracy i PIP

MRPiT

W udzielonej odpowiedzi 12 sierpnia 2021 r.
znak sprawy: DPP-III.055.162.2021 dla HR Kadry i Płace – Jeżek Przemysław
Departament Prawa Pracy w Ministerstwie uznał, że:
(…)

za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Jednym z takich okresów, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pomimo nieświadczenia pracy jest czas przeprowadzania wyżej wymienionych badań lekarskich okresowych i kontrolnych (art. 229 § 3 k.p.). Zdaniem Departamentu, przy obliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem urlopowym), z tym jednak, że składniki wynagrodzenia, które ustalone są w wysokości przeciętnej (czyli zmienne składniki, o których mowa w § 8 rozporządzenia urlopowego) należy obliczyć z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub wystąpił okres niewykonywania pracy (…)

Najbliższe szkolenie z tego tematu
24 października 2023 r.
Szczegóły:
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/uwzglednianie-roznych-skladnikow-wynagrodzen-po-zmianach-w-2023-r/