Blog

24 lutego 2021

Rozliczenie kosztów zakwaterowania

Rozliczenie sfinansowanego zakwaterowania pracownika z zastosowaniem ulgi podatkowej w wysokości 500 zł Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zaliczka na podatek dochodowy: Za przychody ze stosunku pracy należy uważać wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość […]

czytaj
18 lutego 2021

Ulga dla młodych a odliczenie pełnych kosztów uzyskania

Możliwość rozliczenia “pełnych kosztów uzyskania” w deklaracji rocznej przy zastosowaniu “ulgi dla młodych” tylko dla stosunku pracy Zastosowanie ulgi dla młodych wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz kosztów uzyskania przychodów z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia. Wpływ ten nie oznacza jednak, że zmieniły się zasady nabywania prawa do kosztów uzyskania przychodów przez pracowników oraz zleceniobiorców. W konsekwencji, aktualna (w stosunku do lat poprzednich) […]

czytaj
16 lutego 2021

Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku

Zajęcie komornicze a wysokość potrącenia przy wypłacie “Wynagrodzenia i Zasiłku” w danym miesiącu Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego należy pamiętać, że dokonuje się tych potraceń osobno. Do wynagrodzenia (za pracę i chorobowego) mają zastosowanie zasady obowiązujące przy potraceniach z wynagrodzenia za pracę a uzyskane wynagrodzenie jedynie za część miesiąca nie ma wpływu na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Natomiast uzyskanie zasiłku chorobowego jedynie za część miesiąca ma wpływ na wysokość kwoty […]

czytaj
16 lutego 2021

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Rozliczenie Wynagrodzenia za część miesiąca w związku z obowiązkową “Kwarantanną i Izolacją” i okresem wyczekiwania na prawo do świadczenia chorobowego Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 6 ust. 1a ustawy zasiłkowej). Powyższe oznacza, że okresy “Kwarantanny i Izolacji” rozliczane są w taki […]

czytaj
9 lutego 2021

Własny sprzęt przy pracy zdalnej

Używanie przez pracownika własnego sprzętu przy pracy zdalnej w interpretacjach Krajowej Informacji Skarbowej   Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 4-5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w związku z COVID-19: W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy […]

czytaj
4 lutego 2021

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19

Oddanie krwi w tym osocza po COVID-19 a wysokość wynagrodzenia Artykuł pochodzi z najnowszej publikacji: Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. poz. 159), która generalnie weszła w życie z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19.  W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej […]

czytaj
2 lutego 2021

Wynagrodzenie w walucie obcej

Przeliczanie wynagrodzenia pracownika wyrażone w walucie obcej Zapamiętaj: Przychody w walutach obcych, dla celów składkowych i podatkowych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (§ 4 rozporządzenia MPiPS z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ER i art. 11a ust. 1 ustawy o PDOF). Przy przeliczaniu na złote przychodu wyrażonego w walucie obcej, konieczne […]

czytaj
27 stycznia 2021

Koszty uzyskania w PIT-11

Wysokość kosztów uzyskania przychodu w informacji PIT-11 Zgodnie z objaśnieniami do PIT-26(11) w części E kolumna “Koszty uzyskania przychodów” wykazuje się koszty faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek Koszty uzyskania obniżone do wysokości zaliczki na podatek Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki […]

czytaj
26 stycznia 2021

Limity zwolnień z podatku w 2021 r.

Limity niektórych zwolnień z opodatkowania w 2021 r.   Art. 52l ustawy o PDOF: Limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1: pkt 9a:  zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji – w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi: 3 000 zł pkt 26 […]

czytaj
19 stycznia 2021

Składki ZUS na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek ZUS na urlopie wychowawczym w 2021 r. Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno rentowym finansowanym z budżetu państwa, pod warunkiem, że osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o sus). Pracownik podlega również z tego […]

czytaj
14 stycznia 2021

Informacje i deklaracje podatkowe za 2020 r.

Kolejne zmiany w informacjach i deklaracjach podatkowych  Pierwsze rozporządzenie zmieniające: obowiązujące od dnia 18 listopada 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1940) wprowadziło zmiany w informacjach i deklaracjach z obowiązującą wersją: PIT-11(26) PIT-4R(10) PIT-8AR(9) Drugie rozporządzenie: […]

czytaj
11 stycznia 2021

Szczepienia przeciwko grypie a ZUS

Szczepienia przeciwko grypie a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy   Zaliczka na podatek dochodowy: Na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 2 grudnia 2020 r. “Szczepienia przeciw grypie zwolnione są z opodatkowania”. Zarządza się zaniechanie poboru PDDOF od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących przychód w rozumieniu ustawy o PDOF. Świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Gdy świadczenie wchodzi w skład pakietu […]

czytaj
7 stycznia 2021

Współczynnik do ekwiwalentu na przełomie roku

Współczynnik do obliczenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na przełomie roku kalendarzowego   Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji: W świetle orzecznictwa sądów ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wymagalny z datą ustania stosunku pracy (por. postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1996 r.,sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237 i wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt III APa 2/16). W uzasadnieniu do wyroku z dnia 01 marca […]

czytaj
7 stycznia 2021

PIT-11 z wypłaconym zasiłkiem

Wykazanie w PIT-11 przychodu pracownika do 26 lat wraz z wypłatą zasiłku opiekuńczego   Poniższe wyjaśnienia pochodzą z najnowszego wydania e-Publikacji:   PIT-11: jest informacją m.in.: o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Druk PIT-11(26) stosujemy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w 2020 r.: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji […]

czytaj
30 grudnia 2020

Przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na zmienne składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Publikacji: Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Od 01 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym […]

czytaj