Blog

7 stycznia 2022

Kwoty wolne od potrąceń na przełomie roku kalendarzowego

Kwoty wolne od potrąceń na przełomie roku 2021/2022 Pracodawcy, którzy dokonują wypłat wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu. Niestety stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne. W tej sytuacji posłużyć się można stanowiskiem: Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 stycznia 2011 r.: (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP) która wyjaśniła, że podczas […]

czytaj
5 stycznia 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Oświadczenie PIT-2 dla celów rozliczania kwoty zmniejszającej podatek Pracownikom – płatnicy zmniejszają zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli: 425 zł miesięcznie (1/12 z kwoty 5 100 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy stosowne oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że: nie otrzymuje: emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika nie osiąga dochodów: […]

czytaj
3 stycznia 2022

Skala podatkowa w 2022 r.

Skala podatkowa w 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Ulga podatkowa roczna: dochód zwolniony z opodatkowani: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Koszty uzyskania przychodów wynoszą: miesięcznie: 250 zł w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się […]

czytaj
30 sierpnia 2021

Praca w dniu wolny za święto w sobotę

Wykonywanie pracy w dniu wolnym, udzielonym pracownikowi za „święto przypadające w sobotę” Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia […]

czytaj
26 lipca 2021

Zmiana wynagrodzenia a obowiązek przeliczenia zmiennych urlopowych

Zmiana wynagrodzenia a obowiązek przeliczenia zmiennych składników przyjmowanych do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych […]

czytaj