Blog

26 listopada 2020

Rozliczanie świadczeń z ZFŚS na liście płac

Jak prawidłowo rozliczyć przekazane pracownikom świadczenia finansowane z ZFŚS Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: Aby świadczenia finansowane z ZFŚS były zwolnione z oskładkowania należy mieć na uwadze generalną zasadę, wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS w myśl której przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oznacza to wykluczenie możliwości przyznawania wszystkim osobom uprawnionym […]

czytaj
17 listopada 2020

“Kwarantanna” i przepracowanie wszystkich godzin w miesiącu

Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za pracę i okresu objęcia pracownika kwarantanną   Przykład Pracownik (w wieku 35 lat) wynagradzany miesięczną stawką w wysokości: 3 500 zł zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy. W miesiącu listopadzie 2020 r. liczba godzin do przepracowania wyniosła: 160h. Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownik zaplanowane miał: 13 dni robocze po 12h i 1 dzień z liczbą godzin do przepracowania 4h = […]

czytaj
3 listopada 2020

Zapomoga w związku z pandemią a ZUS i podatki

Zapomoga w związku z pandemią a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof zwolnienia podatkowe, których przedmiotem są odpowiednio: zapomogi otrzymane w przypadku: indywidualnych zdarzeń losowych klęsk żywiołowych długotrwałej choroby lub śmierci finansowanych z: funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia z opodatkowania niezależnie od ich wysokości z innych […]

czytaj
30 października 2020

Umowy zlecenia zwolnione z opodatkowania do 26 lat

Które przychody z umów zlecenia dla osób do 26 lat zwolnione są z opodatkowania do wysokości rocznego limitu: 85 528 ? Źródła przychodów objęte zwolnieniem z opodatkowania W myśl dodanego art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (obowiązującego od 01 sierpnia 2019 r.): Wolne od podatku dochodowego są przychody ze: stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia […]

czytaj
21 października 2020

Rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

Wyższa kwota wynagrodzenia przy ustaniu stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego Powinnością pracodawcy jest ustalenie wymiaru czasu pracy tj. liczby godzin, którą pracownik ma do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, ustalaną na bazie przepisów art.  130 K.p. W trakcie trwającego okresu rozliczeniowego może dojść do nawiązania stosunku pracy (zatrudnienie nowego pracownika) lub ustania stosunku pracy przed upływem danego okresu rozliczeniowego (rozwiązanie bądź wygaśnięcie […]

czytaj
7 października 2020

Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca

Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca kalendarzowego   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r. Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynikający z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych […]

czytaj
2 października 2020

Pracownik do 26 lat a naliczenie podatku dochodowego

Kiedy pracownikowi do 26 lat naliczona zostanie zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17% i 32% ?   Limit przychodów Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania przychody podatników do 26 lat zarabiających w granicach pierwszego progu podatkowego, czyli: 85 528 zł (limit w tej wysokości obowiązuje od 2020 r.). W roku 2019 był on niższy i wyniósł: 35 636,67 zł, gdyż zwolnienie obowiązywało przez pięć miesięcy, tj. od sierpnia […]

czytaj
30 września 2020

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę pracownika do 26 lat Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy Zgodnie z art. 3: Ustawy z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z dnia 26.07.2019 r., poz.1394): „W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 […]

czytaj
29 września 2020

Podwyżka w trakcie miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę przy zmianie stawki wynagrodzenia wprowadzonej w trakcie miesiąca kalendarzowego     Wątpliwości, które pojawiają się przy rozliczaniu wynagrodzeń, dotyczą ustalenia prawidłowej wysokości stawki godzinowej na potrzeby ustalenia m.in.: wynagrodzenia za nadgodziny dodatku za pracę w porze nocnej dyżurów pracowniczych czy wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca W tym ostatnim przypadku w myśl § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 […]

czytaj
28 września 2020

Przychody zwolnione z opodatkowania osób do 26 lat

Źródła przychodów objęte i nieobjęte zwolnieniem z opodatkowania osób do 26 lat   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Book’a: Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.   Z dniem 01 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy wprowadzające ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodów dla osób do 26 lat, które mają zastosowanie do przychodów faktycznie uzyskanych począwszy od 01 sierpnia 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 01 stycznia 2020 […]

czytaj
23 września 2020

Ryczałt samochód służbowy a koszt paliwa

Ogólna interpretacja Ministerstwa Finansów Ryczałt na samochód służbowy obejmuje także paliwo INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.1.2020 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Działając na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej „Ordynacją […]

czytaj
22 września 2020

Potrącenia dobrowolne – wyrok NSA (I OSK 3015/19)

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę – Wyrok NSA z 16 lipca 2020 r. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 ustawy Kodeks pracy tj: świadczenia alimentacyjne niealimentacyjne zaliczki pieniężne kary pieniężne oraz kwoty nadpłaconego wynagrodzenia mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 § 1 K.p). Do dobrowolnych potrąceń zaliczyć można: potrącanie składek […]

czytaj
20 września 2020

Zbieg potrąceń od dwóch Komorników

Czy pracodawca rozstrzyga właściwość Komorników przy zbiegu tytułu wykonawczych ?   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.:   Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: przedstawił za okres trzech miesięcy: poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów podał, w jakiej […]

czytaj
17 września 2020

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.   Przykład Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 2 800 zł Pracownikowi: przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz  pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 Rozliczenie składkowo – podatkowe przychodu uzyskanego w miesiącu styczniu 2021 r. Opis operacji Kwota […]

czytaj
17 września 2020

Rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika

Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia Pracownika oddelegowanego za granicę   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Kompendium Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2020 r.   Podstawa wymiaru składek oddelegowanego zleceniobiorcy W przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicę, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży […]

czytaj