Blog

7 maja 2021

Wynagrodzenie z dwóch umów o pracę a składka zdrowotna

Dwie wypłaty wynagrodzenia w miesiącu kalendarzowym a ograniczona z pierwszego wynagrodzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne  Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Kompendium rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w 2021 r.: Nie ma przeszkód prawnych aby w jednym zakładzie pracy z tym samym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę pod warunkiem, że dotyczy to pracy innego rodzaju. Rozliczenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi (z pewnymi […]

czytaj
4 maja 2021

Karta przedpłacona zfśs

Karta przedpłacona zasilana ze środków Funduszu Socjalnego a zwolnienie z podatku dochodowego do limitu 2 000 zł  Karty przedpłacone: to rodzaj kart płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Świadczeniem o charakterze socjalnym może być także karta przedpłacona. Dla celów podatkowych przyjmuje się, że otrzymanie takiej karty jest zrównane z uzyskaniem świadczenia o charakterze pieniężnym. W kolejnej, najnowszej indywidualnej interpretacji Dyrektor Krajowej […]

czytaj
23 kwietnia 2021

Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2021 r. Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r. Zarówno dzień 1 maja 2021 r. (święto pracy) jak i dzień 25 grudnia 2021 r. (święto Bożego narodzenia) przypadają w tym roku w sobotę i obniżają wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca podczas obliczania […]

czytaj
22 kwietnia 2021

Zapomoga COVID-19 wolna od podatku

Zapomogi w związku z COVID-19 finansowane z ZFŚS zwolnione z opodatkowania niezależnie od wysokości W artykule z dnia 3 listopada 2020 r. informowaliśmy o tym, iż zapomogi wypłacane w związku z ogłoszoną pandemią mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF: https://www.hrkadryiplace.pl/zapomoga-w-zwiazku-z-pandemia-a-zus-i-podatki/ Powyższe potwierdził KIS w indywidualnej interpretacji Interpretacja indywidualna KIS z dnia 25.03.2021 r.  0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR Ustawa o PDOF nie definiuje pojęć „zdarzenie losowe” czy „zapomoga”. Powołując […]

czytaj
20 kwietnia 2021

Zwrot za pranie odzieży a przychód pracownika

Wypłata stałej kwoty jako zwrot poniesionych kosztów prania odzieży nie jest zwolniona ze składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy Art. pochodzi z najnowszego wydania : Przy zakupie e-publikacji: Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021 r. WPI/200000/43/120/2021 uznał, że stała kwota to nie ekwiwalent “(…) z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że ze względu na brak […]

czytaj
16 kwietnia 2021

Wcześniejsze wezwanie do pracy a nadgodziny

Wcześniejsze wezwanie pracownika a wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Obowiązujące pracownika normy czasu pracy, co do zasady, wynikają z art. 129 § 1 K.p. zgodnie […]

czytaj
15 kwietnia 2021

Wynagrodzenie i chorobowe za część dniówki roboczej

Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej Zdarzają się sytuacje w których pracownicy po przepracowaniu kilku godzin zwalniają się z pracy i udają do lekarza i od tego samego dnia otrzymują zwolnienie lekarskie, pomimo tego, że przepracowali część dniówki roboczej. W takiej sytuacji pracownikowi za taki dzień przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę (za godziny faktycznie przepracowane) jak i świadczenie chorobowe za pełny dzień. W sytuacji gdyby pracownik przepracował cały dzień i po pracy […]

czytaj
13 kwietnia 2021

Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego

Jak dokonać odliczenia nadpłaconego wynagrodzenia gdy w kolejnych miesiącach następuje wypłata wynagrodzenia chorobowego ?   Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może odliczyć, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 K.p.). Odliczenie od wynagrodzenia nie wymaga zgody pracownika (por. wyrok SN z dnia 11 października 1994 r., sygn. akt I PRN 81/94, OSNP 1995/5/65). Nie stosuje się również […]

czytaj
5 kwietnia 2021

Zmiana wynagrodzenia w trakcie chorobowego

Zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie pobierania świadczenia chorobowego   Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca kalendarzowego np. w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub usprawiedliwionej nieobecności niepłatnej (związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka). Zasady pomniejszania wynagrodzenia reguluje: § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie […]

czytaj
27 marca 2021

Prezenty a przychód pracownika

Prezenty dla pracowników a przychód ze stosunku pracy Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze wynagrodzenia za godziny nadliczbowe różnego rodzaju dodatki nagrody ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia […]

czytaj
25 marca 2021

Ograniczenie kosztów przy zasiłku chorobowym

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu przy wypłacie w danym miesiącu “Zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za pracę” Wypłata wynagrodzenia ze stosunku pracy zobowiązuje pracodawców do stosowania kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, chyba że kwota wynagrodzenia ze stosunku pracy jest niższa niż przysługujące pracownikowi koszty uzyskania. W tej sytuacji, przy obliczaniu zaliczki na podatek, pracodawca powinien ograniczyć koszty uzyskania przychodów do wysokości przychodu ze stosunku pracy uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym.  Koszty uzyskania przychodów, w wysokości faktycznie […]

czytaj
12 marca 2021

Składnik kwartalny a urlop wypoczynkowy

Składnik kwartalny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy   Co do zasady składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc nie wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 12 ust. 1. rozporządzenia urlopowego). Składnikami takimi są najczęściej “Premie regulaminowe kwartalne-roczne” lub “Prowizje” itp., które nie wynikają z konkretnych przepisów prawnych. Wprowadzane są i rozliczane według zasad ustalanych przez pracodawców.  Zgodnie z § 12 ust. […]

czytaj
10 marca 2021

Rozliczenie nadpłaconych składek E-R

Podatkowe rozliczenie nadpłaconych składek ER dla byłego pracownika W 2021 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi: 157 770 zł. Ograniczenie tej podstawy dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, z których od podstawy wymiaru obliczane były składki na przedmiotowe ubezpieczenia (w tym również zasiłku macierzyńskiego). Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek w danym roku kalendarzowym uwzględnia się przychód podlegający oskładkowaniu uzyskany w tym […]

czytaj
9 marca 2021

Kwota wolna przy “dwukrotnej” wypłacie wynagrodzenia

Kwota wolna od potrąceń w przypadku gdy miesiącu dochodzi do wypłaty kolejnego wynagrodzenia Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli […]

czytaj
4 marca 2021

Zmienne składniki do urlopu z 12 m-cy

Możliwość wydłużenia podstawy wynagrodzenia do 12 miesięcy tylko przy urlopie wypoczynkowym Minimalny okres, z którego przyjmowane są zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wynosi 3 miesiące. Jeżeli wysokość zmiennych składników wynagrodzenia znacznie się waha, pracodawca może wydłużyć ten okres do 12 miesięcy. Przy czym ani przepisy rozporządzenia urlopowego ani przepisy kodeksu pracy nie definiują pojęcia „znacznego […]

czytaj