HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 38

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. a kwota wolna od potrąceń

Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. a kwota wolna od potrąceń

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa
Od 1 stycznia 2023 r.:
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
3 490 zł
Od 1 lipca 2023 r.:
3 600 zł
minimalna stawka godzinowa
z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wynosi:
od 1 stycznia 2023 r.:
22,80 zł
za każdą godzinę świadczonej usługi
od 1 lipca 2023 r.:
23,50 zł
za każdą godzinę świadczonej usługi.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952).
Kwoty wolne od potrąceń po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia
Pracodawcy, którzy dokonują wypłat wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu (po zmianie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę). Niestety stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne.
W tej sytuacji posłużyć się można stanowiskiem:

PIP tło

Państwowej Inspekcji Pracy z 26 stycznia 2011 r. znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP
która wyjaśniła, że:
(…)
podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceńw wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.

Warto przy tym wspomnieć, że odmiennego zdania w tej kwestii jest Krajowa Rada Komornicza, która w piśmie z 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11) w sprawie kwoty wolnej od potrąceń przy wypłatach należności za rok poprzedni w roku następnym zajęła stanowisko, że wyliczenia dokonuje się za miesiąc, którego to dotyczy, a nie w którym jest wypłacane.

Przykład
Pracownik (w wieku 32 lat, nie będący uczestnikiem PPK) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest według stawki godzinowej 25 zł/h. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet niespłaconej pożyczki bankowej w wysokości: 25 000 zł. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana 5 dnia następnego miesiąca.
Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodów:
250 zł oraz
kwota zmniejszająca podatek:
300 zł
5 stycznia 2023 r. z wynagrodzenia, należnego za grudzień 2022 r., zostanie potrącona na poczet egzekwowanych należności kwota – godziny przepracowane w grudniu 2022 r.: 168 h x 25 zł = 4 200 zł.
Wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie:

lisraa

Dopuszczalna kwota potrącenia:
3 193 zł x 1/2 = 1 596,50 zł
Wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę:
obowiązująca w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (styczeń 2023 r.)
3 490 zł
Po odliczeniach składkowo – podatkowych:

listaaaa

Kwota do potrącenia po uwzględnieniu kwoty wolnej:
3 193 zł – 2 709,48 zł = 483,52 zł.

Przykład
Pracownik (w wieku 32 lat, nie będący uczestnikiem PPK) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzany jest według stawki godzinowej 25 zł/h. Jego wynagrodzenie jest zajęte na poczet niespłaconej pożyczki bankowej w wysokości: 25 000 zł. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana 5 dnia następnego miesiąca.
Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodów:
250 zł oraz
kwota zmniejszająca podatek:
300 zł
5 lipca 2023 r. z wynagrodzenia, należnego za czerwiec 2023 r., zostanie potrącona na poczet egzekwowanych należności kwota – godziny przepracowane w czerwcu 2023 r.: 168 h x 25 zł = 4 200 zł.
Wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych wyniesie:

lisraa

Dopuszczalna kwota potrącenia:
3 193 zł x 1/2 = 1 596,50 zł
Wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę:
obowiązująca w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (lipiec 2023 r.)
3 600 zł
Po odliczeniach składkowo – podatkowych:

listaaa

Kwota do potrącenia po uwzględnieniu kwoty wolnej:
3 193 zł – 2 783,86 zł = 409,14 zł.

Jeżek Przemysław
Szkolenia: https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/