HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Płacowe 73

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych ZUS

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych a zwolnienie tytułem działania siły wyższej. Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na temat ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pisaliśmy:
https://www.hrkadryiplace.pl/nowe-zwolnienia-od-pracy-po-nowelizacji-ustawy-kodek-pracy-a-podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Pojawiła się jednak wątpliwość czy wynagrodzenie w wysokości 50% za czas zwolnienia tytułem siły wyższej podlegać będzie uzupełnieniu w podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie

ZUS nowe

Stanowisko ZUS z 18 maja 2023 r. dla HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław
Nr sprawy: 480000/CO/00021077
(…)

Dot. ustalenia podstawy wymiaru zasiłków w przypadku zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 h, z powodu działania siły wyższej art. 1481 k.p.
W przypadku pracownika, który korzystał ze zwolnienia od pracy w w wymiarze 2 dni albo 16 h, z powodu działania siły wyższej art. 1481 k.p., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie wynagrodzenie w kwocie faktycznie wypłaconej. Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie E-R oraz ubezpieczenie CH, finansowanych ze środków pracownika. Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dlatego przy określaniu miesięcy stanowiących podstawę wymiaru zasiłku, dni wolne z powodu działania siły wyższej, traktujemy jako dni przepracowane.
Podstawa prawna:
art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej

Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy w wymiarze 16 h (2 dni) z powodu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 4 500 zł, pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową. W miesiącu korzystania ze zwolnienia, wymiar czasu pracy wyniósł 168 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:

zmienną premię regulaminową za czas efektywnej pracy:
450 zł
dodatek za pracę w porze nocnej:                              
74,50 zł
wynagrodzenie za nadgodziny (12 h):
530,36 zł

nagrodę uznaniową:                                                            
400 zł
W związku z wykorzystaniem danego zwolnienia w wymiarze 2 dni (16 h), należy obliczyć wynagrodzenie za okres tego zwolnienia wynikające ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za dany miesiąc i rozliczyć połowę tej kwoty.
W tym celu należy:
wynagrodzenie zasadnicze
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł

26,79 zł x 16 h = 428,64 zł
428,64 zł x 50% = 214,32 zł
(4 500 zł – 214,32 zł) = 4 285,68 zł
zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 

przysługujące za ten miesiąc należy zsumować (nagroda uznaniowa nie stanowi składnika wliczanego do podstawy – par. 6 rozporządzenia urlopowego)
450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł = 1 054,86 zł.
tak ustaloną podstawę należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w tym miesiącu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy:
[1 054,86 zł : 164 h (168 h – 16 h + 12 h)] = 6,43 zł
6,43 zł x 16 h (liczba godz. niewykonywania pracy) = 102,88 zł
102,88 zł x 50% = 51,44 zł
Łącznie wynagrodzenie za dany miesiąc wyniesie: 5 791,98 zł
(4 285,68 zł + 450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł + 400 zł + 51,44 zł).

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych za ten miesiąc należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania. Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowić będzie kwota wynagrodzenia w wysokości 4 997,90 zł (5 791,98 zł – 13,71%).

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/