HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Przeliczenie podstawy do urlopu wypoczynkowego

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. a obowiązek przeliczenia podstawy do urlopu wypoczynkowego

Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia, mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 ustawy Kodeks pracy, zwana dalej k.p.).
Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171. 

W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 rozporządzenia urlopowego (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego).
Przepisy rozporządzenia urlopowego nie wskazują, co należy rozumieć przez zmianę wysokości w składnikach wynagrodzenia, przyjmuje się, że dotyczy ona m.in.:

  • wzrostu lub obniżenia składnika wynagrodzenia
  • likwidacji tego składnika,
  • dodania nowego składnika
  • zmiany charakteru składnika
  • zastąpienia danego składnika innym o tym samym lub podobnym charakterze.

Druga część powołanego przepisu (§ 10 rozporządzenia urlopowego) odnosi się do zmiany wysokości w zmiennych składnikach wynagrodzenia, która powoduje przeliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Zmianą w składnikach wynagrodzenia może być podwyżka lub obniżka wynagrodzenia, od którego liczone były zmienne składniki wynagrodzenia. Poprzez coroczną zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę, od której ustalany jest dodatek za pracę w porze nocnej, również będzie podlegał on przeliczeniu do aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przeliczeń do aktualnych stawek dokonuje się po to, aby spełnić warunek wynikający z art. 172 K.p. a więc ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w takiej wysokości aby odpowiadała wysokości wynagrodzenia w przypadku faktycznie wykonywanej pracy w tym okresie.
Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 h, wynagradzany jest stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia
w wysokości 6 000 zł oraz otrzymuje zmienną premię regulaminową (wysokość premii uzależniona jest od nieobecności). Wynagrodzenie płatne jest 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
W lipcu 2024 r. pracownik będzie korzystał z 24h urlopu wypoczynkowego. Do podstawy wynagrodzenie za urlop należy przyjąć:
1.
stałe składniki wynagrodzenia w stałej wysokości z miesiąca w którym pracownik korzysta z urlopu 6 000 zł
2.
zmienne składniki wynagrodzenia faktycznie wypłacone pracownikowi w okresie czerwiec – kwiecień 2024 r. (należne za okres maj – marzec 2024 r.).

tab 1

Pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego w lipcu 2024 r. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 300 zł, należy więc przeliczyć faktycznie wypłacone dodatki za pracę w porze nocnej według obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia (art. 172 k.p. oraz § 10 rozporządzenia urlopowego).
Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 6.2024 r.
(należny za 5.2024 r.):
4 300 zł : 160 h = 26,88 zł
26,88 zł x 20% = 5,38 zł
5,38 zł x 40 h = 215,20 zł.
Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 5.2024 r.
(należny za 4.2024 r.):
4 300 zł : 168 h = 25,60 zł
25,60 zł x 20% = 5,12 zł
5,12 zł x 40 h = 204,80 zł.
Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacony w 4.2024 r.
(należny za 3.2024 r.):
4 300 zł : 168 h = 25,60 zł
25,60 zł x 20% = 5,12 zł
5,12 zł x 32 h = 163,84 zł.
Łącznie:
583,84 zł (215,20 zł + 204,80 zł + 163,84 zł).

 Po przeliczeniu:

tab 2

Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników.
Łączna kwota faktycznie wypłaconych zmiennych składników (po przeliczeniu):
(1 870 zł + 583,84 zł) = 2 453,84 zł.
Faktyczna liczba godzin przepracowanych w okresie maj – marzec 2024 r.:
(120 h + 168 h + 152 h) = 440 h.
Wysokość wynagrodzenia:
2 453,84 zł : 440 h = 5,58 zł/h urlopu wypoczynkowego.

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w 2024 r.