Blog

12 stycznia 2021

ZUS RDU dodatkowe informacje

Formularz ZUS RDU – zgłoszenie / korekta zgłoszenia umowy o dzieło W dniu 2 stycznia 2021 r. ukazał się artykuł o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło: https://www.hrkadryiplace.pl/zgloszenie-zawarcia-umowy-o-dzielo-jezek-przemyslaw/ W świetle pojawiających się wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, poniżej kilka istotnych informacji. 1. Zarówno forma papierowa jak i elektroniczna formularza jest dopuszczalne. Przekazanie formularza do organu rentowego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE […]

czytaj
11 stycznia 2021

Szczepienia przeciwko grypie a ZUS

Szczepienia przeciwko grypie a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy   Zaliczka na podatek dochodowy: Na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 2 grudnia 2020 r. “Szczepienia przeciw grypie zwolnione są z opodatkowania”. Zarządza się zaniechanie poboru PDDOF od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie, stanowiących przychód w rozumieniu ustawy o PDOF. Świadczenie obejmuje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. Gdy świadczenie wchodzi w skład pakietu […]

czytaj
2 stycznia 2021

Zgłoszenie zawarcia Umowy o dzieło

Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło na formularzu ZUS RUD zmiany od 1 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawa o sus), wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.). Informacje te są ewidencjonowane na koncie płatnika składek (art. 45 ust. 1 pkt 1b ustawy o sus). Które umowy ? art. 36 […]

czytaj
30 grudnia 2020

Przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na zmienne składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Publikacji: Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Od 01 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym […]

czytaj
26 listopada 2020

Praca w okresie “Izolacji” dozwolona

Za zgodą pracodawcy, można świadczyć w trybie pracy zdalnej, pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie przesądza o tym, iż praca zdalna w okresie “Izolacji” jest dopuszczalna. Z projektu wynika, że: W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. […]

czytaj
12 listopada 2020

Wyższe kary dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r.

Wyższe “Kary grzywny” dla pracodawców od 1 grudnia 2020 r. Art.: 281 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy Kodeks pracy:  Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja […]

czytaj
3 listopada 2020

Praca w okresie “kwarantanny lub Izolacji”

Możliwość wykonywania praca w okresie “Kwarantanny lub Izolacji” Czy poniższe przesądzać będzie wprost o tym, iż w okresie objęcia izolacją nie będzie można wykonywać pracy zdalnej ? Miejmy nadzieję, że NIE Aby móc odpowiedzieć na powyższą możliwość należy odnieść się do przepisów definiujących pojęcie: “Kwarantanny i Izolacji”. Izolacja: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) definiuje izolację […]

czytaj
19 października 2020

Forma przekazania informacji PIT-11

Forma przekazania informacji PIT-11 Art. 39 ust. 1 ustawy o pdof Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (…) imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (…). Przepis ten nie określa zasad przekazania tej informacji podatnikom. Ustawodawca wprowadził w nim jedynie wymóg sporządzenia takiej informacji według ustalonego wzoru i przekazania jej podatnikowi. Również przepisy Ordynacji podatkowej […]

czytaj