Blog

6 grudnia 2021

Roczne przychody a ulga „dla klasy średniej”

Roczne przychody podatnika a rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru: dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł (A x 6,68 % – 4 566 zł) : 0,17 dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 […]

czytaj
3 grudnia 2021

Obniżenie składki zdrowotnej przy kosztach 50%

Obowiązek pomniejszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy kosztach autorskich 50% O obowiązku obniżenia składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. pisaliśmy w art. z dnia 6 października 2021 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad/ Pracownik otrzymujący przychody ze stosunku pracy z zastosowaniem kosztów autorskich 50% objęty jest również prawem do zastosowania tzw. „ulgi dla klasy średniej”. Z wyliczeń wynika, […]

czytaj
2 grudnia 2021

Ulga dla klasy średniej a kwota wolna od podatku

Czy ulga dla „klasy średniej” i ulga 425 zł to to samo ?   Najczęściej zadawane pytanie na szkoleniach z tematyki „Kalkulacji wynagrodzeń po uchwaleniu Polskiego Ładu” To dwie niezależne od siebie kwoty: kwota zmniejszająca podatek (tzw. ulga podatkowa) to 1/12 z kwoty: 5 100 zł (30 000 zł x 17%) = 425 zł stosowana u pracownika na podstawie złożonego (przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym) oświadczenia PIT-2: pomniejsza wysokość […]

czytaj
22 listopada 2021

Składka zdrowotna od przychodów zwolnionych z podatku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) od przychodów zwolnionych z opodatkowania W dniu 6 października 2021 r. informowaliśmy o kolejnych zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” dotyczącym „obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.” https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzony zostaje katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców. Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników […]

czytaj
19 listopada 2021

Kilka wypłat w miesiącu a rozliczenie nowej „ulgi”

Rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” a kilka wypłat w miesiącu Nowa ulga (od 1.1.2022 r.) odliczana będzie od dochodu (podstawa do opodatkowania), której wysokość uzależniona będzie od poziomu uzyskanych w danym miesiącu przychodów (podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej). W art. 32 ustawy o PDOF dodaje się nowy ust. 2a i 2b: 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody: ze stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej […]

czytaj
5 listopada 2021

Lista płac 2022 r. – Polski Ład – ulga dla klasy średniej (2)

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” – ulga dla „klasy średniej” (2) „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 […]

czytaj
28 października 2021

Lista płac 2022 r. – Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” ulga dla „klasy średniej” „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r. […]

czytaj
27 października 2021

Wypłata wynagrodzenia w styczniu za grudzień

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu Za przychody ze stosunku pracy uważane są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, a w szczególności wynagrodzenia. Od wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń płatnik (pracodawca, zleceniodawca) ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika/zleceniobiorcy, którą wpłaca do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w styczniu 2022 r.: to jest przychodem […]

czytaj
22 października 2021

Lista płac w 2022 r. – Polski Ład

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Przykład: Pracownik (w wieku 33 […]

czytaj
12 października 2021

Przychody zwolnione z opodatkowania Polski Ład

Rozszerzony katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.: 1) ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF) 2) ulga dla rodziców (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF) 3) ulga dla podatników po 60 roku […]

czytaj
11 października 2021

Brak poboru zaliczki na podatek Polski Ład

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy przy umowach cywilnoprawnych Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z: nowej kwoty wolnej od podatku: 5 100 zł (przy dochodzie do 30 tyś zł) oraz podwyższonego progu podatkowego: 120 tyś zł. Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak: odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku ani skorzystać z tzw. „ulgi […]

czytaj
8 października 2021

Terminy opłacania składek ZUS – Polski Ład

Propozycja zmian terminów opłacania składek ZUS i przesyłania deklaracji rozliczeniowych Aktualny stan prawny: Art. 47. 1. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż: do 10 dnia następnego miesiąca: dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie do 5 dnia następnego miesiąca: dla […]

czytaj
6 października 2021

Składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek „Polski Ład”

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ? Tak, ale ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.   Przy kalkulacji wynagrodzeń, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, należy zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwana dalej ustawą zdrowotną. W art. 83 ustawy zdrowotnej po zmianach: ust. 1: W przypadku gdy składka […]

czytaj
3 października 2021

Ulgi podatkowe „Polski Ład”

Ulgi podatkowe dla pracowników przewidziane w „Polskim Ładzie”   „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na: 1. podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku: dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej 2. podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów: po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku 3. wprowadzeniu […]

czytaj
17 września 2021

Zaprzestanie stosowania kosztów uzyskania przychodu

Równoległe wykonywanie pracy w „dwóch zakładach” i brak możliwości zaprzestania stosowania KUP „Polski Ład” Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma […]

czytaj