Blog

17 września 2021

Zaprzestanie stosowania kosztów uzyskania przychodu

Równoległe wykonywanie pracy w „dwóch zakładach” i brak możliwości zaprzestania stosowania KUP „Polski Ład” Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma […]

czytaj
16 września 2021

Przeliczenie zmiennych do ekwiwalentu za urlop

Przeliczenie wysokości zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie „ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy”   Pytanie: Z dniem 1 sierpnia 2021 r. pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i od tego dnia wysokość jego wynagrodzenia wynosi: 5 000 zł. Do dnia 31 lipca 2021 r. wynagrodzenie wynosiło: 4 000 zł i jest wypłacane na 10 dzień następnego miesiąca kalendarzowego.Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy. W miesiącu czerwcu i lipcu […]

czytaj
14 września 2021

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia po zmianach

Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Zmiany: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621). Stan prawny do 31 grudnia 2021 r.: Art. 8 ustawy zasiłkowej Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub […]

czytaj
9 września 2021

Nieodpracowanie wyjścia prywatnego a choroba pracownika

Nieodpracowanie „wyjścia prywatnego” wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych Kilkugodzinna nieobecność w pracy a podstawa wymiaru Zdarza się, że pracownicy wnioskują o udzielenie im kilkugodzinnej przerwy w pracy na tzw. wyjście prywatne. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, ale tylko wówczas, gdy pozwalają na to przepisy prawa pracy m.in. przepisy Kodeksu pracy lub rozporządzenia o zwolnieniach od pracy. Dotyczy to m.in. niewykonywania przez pracownika pracy z powodu: niezdolności do pracy w związku z chorobą przebywania na badaniach lekarskich (okresowych […]

czytaj
6 września 2021

badania lekarskie a wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia w miesiącu wykonywania badań okresowych pracownika Wątpliwość: Zatrudniamy pracowników na takich stanowiskach, gdzie w większości przypadków okres wykonywania badań kontrolnych i okresowych trwa kilka dni. Pracownicy oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia otrzymują zmienne składniki wynagrodzenia:  nadgodziny dodatek za pracę w porze nocnej oraz prowizję. Zgodnie z art. 229 § 3 ustawy Kodeks pracy: Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania […]

czytaj
1 września 2021

Zasiłek opiekuńczy w związku partnerskim

Prawo do zasiłku opiekuńczego w związku partnerskim   Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo lub dobrowolnie) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1) zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: a) nieprzewidzianego zamknięcia: żłobka klubu dziecięcego przedszkola lub szkoły do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku: choroby niani z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą (art. […]

czytaj