Blog

27 listopada 2020

Urlop wypoczynkowy a “Kwarantanna”

Przerwanie trwającego urlopu wypoczynkowego w momencie objęcia pracownika Kwarantanną lub Izolacją   Przepisy Kodeksu pracy wskazują wprost sytuacje, w których już udzielony urlop wypoczynkowy ulega obligatoryjnemu przerwaniu. Zgodnie z art. 166 – część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną   odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, […]

czytaj
27 listopada 2020

Wyrównanie podstawy do minimalnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza, iż pomimo ciągłości w pobieraniu świadczeń chorobowych, przy zmianie wymiaru etatu podstawę wymiaru świadczenia należy wyrównać do minimalnej   Przykład: Na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi na okres od 1 maja do 30 czerwca 2020 r.  zmieniono pracownikom wymiar etatu: z pełnego na 0,8 (art. 15g ustawa tarcza antykryzysowa). W okresie pracy na pełen etat – wynagrodzenie pracownika wynosiło: 2 900 […]

czytaj
26 listopada 2020

Praca w okresie “Izolacji” dozwolona

Za zgodą pracodawcy, można świadczyć w trybie pracy zdalnej, pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jednoznacznie przesądza o tym, iż praca zdalna w okresie “Izolacji” jest dopuszczalna. Z projektu wynika, że: W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. […]

czytaj
26 listopada 2020

Rozliczanie świadczeń z ZFŚS na liście płac

Jak prawidłowo rozliczyć przekazane pracownikom świadczenia finansowane z ZFŚS Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne: Aby świadczenia finansowane z ZFŚS były zwolnione z oskładkowania należy mieć na uwadze generalną zasadę, wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS w myśl której przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oznacza to wykluczenie możliwości przyznawania wszystkim osobom uprawnionym […]

czytaj
23 listopada 2020

Badania kontrolne po okresie “Kwarantanny i izolacji”

Obowiązek wykonania badań kontrolnych po okresie: “Kwarantanny” i “Izolacji” Izolacja: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, definiuje izolację jako odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby (art. 2 pkt 11 ustawy). Izolacja dotyczy zatem osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie. Objęcie pracownika […]

czytaj
17 listopada 2020

“Kwarantanna” i przepracowanie wszystkich godzin w miesiącu

Rozliczenie na liście płac wynagrodzenia za pracę i okresu objęcia pracownika kwarantanną   Przykład Pracownik (w wieku 35 lat) wynagradzany miesięczną stawką w wysokości: 3 500 zł zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy. W miesiącu listopadzie 2020 r. liczba godzin do przepracowania wyniosła: 160h. Zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownik zaplanowane miał: 13 dni robocze po 12h i 1 dzień z liczbą godzin do przepracowania 4h = […]

czytaj