Blog

30 grudnia 2020

Przeliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na zmienne składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Publikacji: Minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę do obliczania niektórych świadczeń, m.in. dodatków za pracę w porze nocnej. Wobec corocznej zmiany minimalnego wynagrodzenia, będzie miało ono wpływ na prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Od 01 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (praca w pełnym […]

czytaj
14 grudnia 2020

Przerwanie pracy zdalnej w okresie Izolacji

Jak rozliczyć “Wynagrodzenie i świadczenie chorobowe” gdy stan zdrowia pracownika “w okresie Izolacji i Pracy zdalnej” ulega pogorszeniu ? Na mocy obowiązującego od dnia 5 grudnia 2020 r., art. 4ha ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., póz. 2157): W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy […]

czytaj
9 grudnia 2020

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku 2020/2021

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku kalendarzowego 2020/2021 Pracodawcy, którzy dokonują wypłat wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, często mają wątpliwość jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń jeżeli wynagrodzenie należne za grudzień wypłacone jest pracownikowi w miesiącu styczniu. Niestety stanowiska w tej kwestii nie są jednoznaczne. Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z dnia 26 stycznia 2011 r.: (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP), wyjaśniła, że podczas dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest […]

czytaj
6 grudnia 2020

Wpłaty na PPK w PIT-11 ZUS RCA

Wykazywanie wpłat na PPK w informacji PIT-11(26) i imiennym raporcie ZUS RCA   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Publikacji: “Jak wypełnić PIT za 2020 r.” Dostępnej od 15 grudnia 2020 r. Pełny spis treści: Stanowisko Ministerstwa Finansów: dot. momentu powstania przychodu dla uczestnika PPK w związku z finansowaną przez Podmiot zatrudniający składką na PPK: “(…) Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o PPK podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji […]

czytaj
27 listopada 2020

Urlop wypoczynkowy a “Kwarantanna”

Przerwanie trwającego urlopu wypoczynkowego w momencie objęcia pracownika Kwarantanną lub Izolacją   Przepisy Kodeksu pracy wskazują wprost sytuacje, w których już udzielony urlop wypoczynkowy ulega obligatoryjnemu przerwaniu. Zgodnie z art. 166 – część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby   odosobnienia w związku z chorobą zakaźną   odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, […]

czytaj
27 listopada 2020

Wyrównanie podstawy do minimalnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza, iż pomimo ciągłości w pobieraniu świadczeń chorobowych, przy zmianie wymiaru etatu podstawę wymiaru świadczenia należy wyrównać do minimalnej   Przykład: Na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi na okres od 1 maja do 30 czerwca 2020 r.  zmieniono pracownikom wymiar etatu: z pełnego na 0,8 (art. 15g ustawa tarcza antykryzysowa). W okresie pracy na pełen etat – wynagrodzenie pracownika wynosiło: 2 900 […]

czytaj