Blog

8 września 2022

Kierowca – zleceniobiorca a podstawa wymiaru składek

Obniżenie podstawy wymiaru składek na FUS również dla Kierowców – zleceniobiorców Interpretacja indywidualna ZUS  Interpretacja indywidualna ZUS z dnia 26 sierpnia 2022 r. dotycząca obniżenia podstawy wymiaru składek na FUS kierowcy – zleceniobiorcy w przewozach międzynarodowych Pomimo, iż zmiany wprowadzone do ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujące od 2 lutego 2022 r. dotyczą Pracowników – kierowców w przewozach międzynarodowych (art. 21b ustawy) ZUS w interpretacji […]

czytaj
2 września 2022

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej a wysokość wynagrodzenia Płatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej to jedno z wielu proponowanych zmian wynikająca z projektu z 25 lipca 2022 r. do ustawy kodeks pracy i innych niektórych ustaw (art. 1864 Kodeksu pracy). Za czas takiego zwolnienia, pracownik zachowa prawo do 50%wynagrodzenia. Pracownikowi będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych […]

czytaj
24 sierpnia 2022

Samochód do celów prywatnych – stanowisko KIS

Udostępnianie samochodu służbowego do celów prywatnych stanowisko KIS W sytuacji obciążenia pracownika kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych płatnik powinien pomniejszyć wysokość ryczałtu określonego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT o wartość kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych.  Przepisy prawa nie regulują zasad, na jakich następuje udostępnienie pracownikom mienia służbowego w celach prywatnych. Pracodawca może określić takie zasady w aktach prawa wewnątrzzakładowego np. w regulaminie pracy. Jeżeli w danej firmie nie funkcjonują […]

czytaj
12 sierpnia 2022

Wynagrodzenie za urlop wykorzystany po chorobowym

Wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystany bezpośrednio po chorobowym   Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2019 r. DPR.III.053.182.2019.MW wydane dla: HR Kadry i Płace Jeżek Przemysław (…) zdaniem Departamentu, w sytuacji, gdy pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego przez część miesiąca, a pozostała część tego miesiąca była objęta urlopem rodzicielskim, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wysokości wynagrodzenia […]

czytaj
10 sierpnia 2022

Zwrot zryczałtowanego podatku dla emerytów i rencistów

Zwrot nadpłaconego zryczałtowanego podatku 10% emerytów i rencistów i osób uzyskujących nauczycielskie  świadczenia kompensacyjne Jak informowaliśmy art. z dnia 30 maja 2022 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/emeryt-rencista-nauczyciel-kompensacyjne-pdof-zmiany-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty: 4 500 zł. Zwolnieniem objęte są […]

czytaj
8 sierpnia 2022

NN a dopełnienie podstawy do ekwiwalentu

Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy również w przypadku wystąpienia nieobecności nieusprawiedliwionych. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnych ostatnich 3 miesięcy, wówczas należy dokonać tzw. dopełnienia podstawy zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego. Przepisy rozporządzenia urlopowego nie precyzują, w przypadku jakich nieobecności trzeba uzupełniać podstawę ekwiwalentu za urlop. Wobec tego nie ma podstaw prawnych wyłączających konieczność dopełniania wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczeń ekwiwalentu […]

czytaj