Blog

29 marca 2022

Zmiana wysokości wynagrodzenia w okresie choroby pracownika

Wynagrodzenie za część miesiąca a zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego W sytuacji gdy miesiącu kalendarzowym nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia za pracę i jednocześnie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim za które przysługuje mu świadczenie chorobowe pracodawca powinien: 1) ustalić wysokość wynagrodzenia za pełny miesiąc kalendarzowy, następnie 2) pomniejszyć ustalone wynagrodzenie o dni orzeczonej niezdolności do pracy ustalając wysokość wynagrodzenia o które pomniejszy to wynagrodzenie przyjmując jego wysokość przed i po zmianie wynagrodzenia. Przykład […]

czytaj
24 marca 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po zmianach od 10 marca 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Kwota zmniejszająca podatek: dochód zwolniony z opodatkowania: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy pracownika wynosi (złożone oświadczenie PIT-2): 425 zł (1/12 x 5 100 zł) […]

czytaj
23 marca 2022

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Zawarcie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy to podwójne koszty uzyskania przychodu Pracownik z którym zawarto dwie umowy o pracę w tej samej firmie, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców. Oznacza to, że rozliczając w danym miesiącu łączne wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, pracodawca pomniejszy dochód o: 2 x 250 zł lub 2 x 300 zł (o ile […]

czytaj
19 marca 2022

Kierowca – zleceniobiorca a pomniejszenie podstawy ZUS

Kierowca zleceniobiorca w transporcie międzynarodowym a pomniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS Od 2 lutego 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich […]

czytaj
7 marca 2022

Nadwyżka podatku a potrącenia komornicze

Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy a potrącenia z wynagrodzenia na rzecz komornika Od jakiej kwoty należy dokonać potrącenia na rzecz organów egzekucyjnych (komornik, ZUS, US) ? z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 3. wpłat dokonywanych do PPK jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (…) oraz 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne, która w całości jest odliczana […]

czytaj
3 marca 2022

Prokurent z obowiązkową składką zdrowotną

Pomimo nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Prokurenta – składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowa Pobierane przez prokurenta wynagrodzenia stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF. Prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 […]

czytaj